بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح و عبارت کاربردی انگلیسی کاری است که شده/ کار از کار گذشته
یک اصطلاح و عبارت کاربردی داره
What is done is done.
.
مثالز:
Stop crying, What's done is done!
گریه رو بس کن،کاری ست که شده
.
Don't bother yourself, What is done is done!
خودت رو اذیت نکن، کاری ست که شده
.
It's too late to change it now. What's done is done.
الان دیگه دیر شده که بخواهی عوضش کنی، کاری است که شده/ کار از کار گذشته
.
What's done is done. The past cannot be altered.
کاری است که شده/ کار از کار گذشته. گذشته رو نمیشه تغییر داد
.
Don't think about it, What's done is done.
فکرش رو نکن، کاری است که شده/ کار از کار گذشته
.
I forgot to include my dividend income in my tax return but what's done is done—I've already mailed the form.
فراموش کردم درآمد تفکیک شده هم رو ضمیمه ی فرم مالیات بکنم، اما کاری ست که شده- من دیگه فرم رو ایمیل کرده ام
.
همچنین در همین رابطه یک اصطلاح دیگه داریم که میفرماید:
What's gone is gone!
چیزی که (از دست) رفته دیگه رفته(بهش فکر نکن، کاری نمیشه کرد که)
.