بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح  "فقط همین رو کم داشتیم" در انگلیسی

اصطلاح کاربردی در انگلیسی مثل آب خوردن
میدونید که کاربردش در مواقعی است که اوضاع خوب نیست و اگر یک اتفاق و موضوعی که اوضاع رو بدتر و خرابتر بکنه می‌گیم:
فقط همین رو کم داشتیم
.
در انگلیسی یک اصطلاح داره به این شکل:
That is all I/you/we need!
همین رو کم داشتم /داشتی /داشتیم!
.
مثال:
And now it's raining - that's all I need!
و الان داره بارون میباره؛ فقط همین رو کم داشتم
.
In this situation, you are all we need!
تو این وضعیت، فقط تو رو کم داشتیم!
.
In this situation, having too many bills to pay, is all we need!
در این وضع، کلی قبض برای پرداخت، همین رو کم داشتیم!