بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ضرب المثل های کاربردی انگلیسی همراه با معنی و ترجمه فارسی

One picture is worth ten thousand words
شنیدن کی بود مانند دیدن

A crown is no cure for the headache
تاج ، علاج سر پر درد نیست

If you want peace, you must prepare for war
حاضر به جنگ باش ، صلحت آرزوست

An eye for an eye and a tooth for a tooth
زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن

Riches that are in the mind can not be stolen
ثروتهایی که در ذهن انسان جای دارند ، دزدیده نمی شوند

Charity begins at home
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

Clothes don't make the man
تن آدمی شریف است به جان آدمیت *** نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

Better to say that is than it was
داشتم داشتم حساب نیست ، دارم دارم حساب است

A beggar can never be bankrupt
بالاتر از سیاهی رنگی نیست

A moneyless man goes quickly through the market
یک فرد بی پول از بازار خیلی سریع عبور می کند

Speak the truth and shame the devil
آن را که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است

A closed mouth catches no flies
نا برده رنج گنج میسر نمی شود

The opera isn't over till fat lady sings
کار را آن کرد که تمام کرد

Always have two strings to your bow
کار از محکم کاری عیب نمی کند

Do not pour out the dirty water before you have clean
هر چیز که خار آید روزی به کار آید

Let not your tongue cut your throat
زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

Actions speak louder than words
دوصد گفته چو نیم کردار نیست

There is a time and a place for everything
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

Be slow to promise and quick to answer
در قول دادن آهسته و در عمل کردن سریع باش

Man's art is behind his word
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

A burnt child dreads fire
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

A bean in liberty is better than a comfy in prison
سختی کشیدن و آزاد بودن بهتر از راحتی در زندان است

A bad excuse is better than none
یک بهانه ی بد آوردن بهتر از لال ماندن است

Scratch my back and I'll scratch yours
از هر دست بدهی از همان دست می گیری

Words have got a way of getting around
دیوار موش داره ، موشم گوش داره

As you make your bed you must lie on it
هرکس خربزه می خورد ، پای لرزش هم می نشیند

Patience is a plaster for all sores
گر صبر کنی زغوره حلوا سازم

You can never undo something which is already done
آب رفته زجوی باز نمی گردد                                  

If you can't beat them, join them
خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو

He who lives in a glass house, should never throw stones
آنکه در خانه ی شیشه ای زندگی می کند ، نباید به کسی سنگ بیاندازد

When I am gone, let happen what may
پس از ما ، گو جهان را آب گیرد

Everything goes to him who does not want it
مار از پونه بدش می آید ، در لانه اش سبز می شود

Every man to his taste
هر سری سودایی دارد

Don't put all your eggs into one basket
همه دار و ندارت را یک مرتبه ریسک نکن

Better safe than sorry
مکن کاری که باز آرد پشیمانی

Better to live as a coward than a dead hero
ترسو بودن و زنده ماندن به ز قهرمان شدن و کشته شدن

Beat one to frighten another
به در می گویم که دیوار بشنود

An old poacher makes the best gamekeeper
دود از کنده بلند می شود

All that glitters is not gold
هر گردی که گردو نیست

A piece of bread in one's pocket is better than a feather in one's hat
به فکر نان باش که خربزه آب است

It doesn't rain, but pours
نمیاد ، وقتی هم که میاد پشت سرهم میاد

He tells me my way but does not know his own
تو که لالایی بلدی ، چرا خوابت نمی بره ؟

If you can not bite, never show your teeth
اگر جرات گاز گرفتن نداری ، پس دندانهایت را نشان نده

He showed a clean pair of heels
دوتا پا داشت ، دو تا دیگه هم قرض کرد و فرار کرد

He knows on which side his bread is buttered
اگر علی ساربان است ، می داند شتر را کجا بخواباند

He knows how many beams make five
او می داند که یک من ماست چقدر کره دارد

He is more catholic than pope
او کاسه ی داغتر از آش شده است

He adds salt to injury
گل بود به سبزه نیز آراسته شد

Half of a loaf is better than none
لنگه کفشی در بیابان نعمت است

In a calm sea, every man is pilot
مهره گر نیک نشیند ، همه کس استاد است

Rumors spread like fire
خبرها خیلی سریع پخش می شوند

Rolling stones gather no moss
سکونی بجوی ای بی ثبات       که بر سنگ غلتان نروید نبات

People get the government they deserve
خلایق هر چه لایق

Paddle your own canoe
سعی کن گلیمت رو از آب در بیاری

One hand washes the other
کس نخارد پشت من ، جز ناخن انگشت من

None are so blind as those who won't see
کور شدی آن زمان که چشم دلت بسته شد

Misfortune knows what fortune is
تو را که هرچه هست در جهان داری                چه غم زحال حریفان ناتوان داری؟

Kindness brings its own reward
تو نیکی می کن و در دجله انداز      که ایزد در بیابانت دهد باز

It takes three generations to make a gentleman
تا گوساله گاو شود ، دل صاحبش آب شود

It takes one to know one
کار هر کس نیست خرمن کوفتن

Two scorpions in a small cave are better than two sisters in the house
ای بسا هندو و ترک همزبان       ای بسا دو ترک چون بیگانگان

Two captains sink the ship
آشپز که دوتا شه ، آش یا شور میشه یا بی نمک

Travel broadens the mind
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

Too much curiosity lost paradise
فضول را بردند جهنم ، گفت هیزمش تر است

Too many chiefs , not enough  Indians
آفتابه لگن هفت دست ، شام و نهار هیچی

One man's gravy is another man's poison
علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

The shoes say butch but the socks say hi hi you doing
نمی دانیم دم خروس را باور کنیم یا قسم تو را

The ocean can not be emptied with a can
برنتابد کوه را یک برگ کاه

That's a nine day wonder
خیلی زود به دست فراموشی سپرده خواهد شد

Stars are not seen by sunshine
زیاد که داشته باشی کم به چشم نمی آید

All the king's horses and all the king's men can not put it back together again
اگر آسمان هم به زمین برسد این کار شدنی نیست

You win some, you lose some
برای برنده شدن ، خیلی چیزها باخته شده است

You may fool some of the people sometimes but not all the people all the time
یک بار جستی ملخک ، دو بار جستی ملخک

You may end him but you will not mend him
توبه ی گرگ مرگ است

You can not lose what you never had
آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد

You are a back seat driver
کنار گود نشستی و میگی لنگش کن

Write injuries in dust but kindness in marble
ناخوشیها را بر خاک و خوشیها را بر مرمر بنویس

Wishes won't wash dishes
با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

When you give them an inch, they'll ask for the whole nine yards
رو بدی ، آستر هم می خوان

When there is a will, there is a way
خواستن ، توانستن است