بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح و عبارت کاربردی در آن واحد، در همان لحظه در انگلیسی
.
یکی از عبارتها و اصطلاحات پرکاربرد در انگیسی
At the same time
است که در نوشتار و گفتارروزمره کاربرد دارد.
مثالز:
We arrived at the same time.
ما در همان لحظه رسیدیم/ باهم رسیدیم
.
Too many things are happening at the same time, and I am confused.
خیلی از چیزها دارد همزمان رخ میدهد و من سردرگم شدم
.
We were all scheduled to leave at the same time.
همه ما برنامه ریزی کردیم که در یک زمان برویم: آنجا را ترک کنیم
.
Nowhere and Everywhere at the Same Time.
همه جا و هیج کجا در آن واحد
.
Why you wake up at the same time every night?
چرا تو هرشب در همان زمان بیدار میشی؟
.
It was fortunate that we both arrived at the same time.
خوش شانسی بود که ما هر دو همزمان رسیدیم
.
We all screamed for more ice cream at the same time.
همه ما در آن واحد برای بستنی بیشتر فریاد زدیم
.
She couldn't be with Jafar and Morad at the same time.
او نمیتونه هزمان/ در آن واحد با جعفر و مراد باشه.
.
نـــکتــه:
مترادف های این عبارت، لغت های زیر اند:
simultaneously, together, at once, at a time, at one time