بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات و عبارتهای کاربردی بدرقه کردن در انگلیسی
.
برای بدرقه کردن، همراهی کردم فردی موقع خداحافظی و موقع سفر که داره شما رو ترک میکنه
از فعل عبارتی جدا شونده‌ی See off استفاده میکنیم. گذشته اش هم میشه Saw off که میدونید
مثالز:
We went to the train station to see Mori off.
ما به ایستگاه قطار رفتیم تا موری را بدرقه کنیم.
.
We saw off all the scouts going to camp.
ما همه پیشاهنگ ها را هنگام رفتن به کمپ بدرقه کردیم
.
My parents saw me off at the airport.
پدرومادرم مرا در فرودگاه بدرقه کردند.
.
Families gathered at the dock to see off the sailors.
خانواده ها برای بدرقه ملوانان در بندرگاه جمع شدند.
.
We saw off our guests at the door.
ما میهمانها را تا در بدرقه کردیم
.
They came to the airport to see us off.
آنها برای بدرقه ما به فرودگاه آمدند.