بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغتها و اصطلاحات کاربردی مربوط به ویدئو های انگیزشی در انگلیسی

.
Start off
شروع کردن/ آغاز کردن
.
Accomplish
انجام دادن/ تکمیل کردن/ به اتمام رساندن
.
Sense of pride
حس غرور و افتخار
.
Encourage
تشویق و ترغیب کردن
.
By chance
در صورتی که
.
Assure
اطمینان دادن
.
Do not act afraid
طوری رفتار نکن که انگار ترسیده ایی
.
You have to deal with them
باید با آنها مواجه شوی
.
One person can change the world by giving people the hope.
یک نفر با امید دادن به مردم میتواند دنیا را تغییر دهد.