بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پرکاربردترین لغت ها با پیشوند Dis در انگلیسی
.
میدونید که پیشوند Dis  به معنی: نه؛ برخلاف است و معمولا" با افعال همراه می شود.
.
مثالز:
Disable :
تلفظ درست: دِیس اِیْ بـُـِـل: سریع بگید؛
و نه به اشتباه: دیز ای بل
خیلی دیده میشه که اشتباه تلفظ میکنند، دوستان...
معنی: ناتوان/ غیر فعال
.
disconnect
عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن
.
disappear
ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن
.
disagree
مخالف بودن
.
discover
پرده از راز کشودن/ پی بردن
.
disloyal
ناسپاس ،بى وفا
.
displace
جای چیزی را عوض کردن
.
disgrace
فضاحت، بی آبرویی
.
distrust
بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن
.
disappoint
نا امید کردن
.
dishonest
نا درست/ دغل/متقلب
.
disadvantage
عیب/ ضرر
.
disability
نا توانی
.
disapprove
تصویب نکردن
.
discomfort
نا راحت/ رنج/ زحمت
.
dislike
دوست نداشتن/ بیزار بودن
.
disrespect
بى احترامى ،بى حرمتى ،اهانت ،عدم رعايت