بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتهای کاربردی درانگلیسی برای حسن ختام و پایان ایمیل یا نامه
.
اگر خدای ناکرده  قرار شد یک ایمیل انگلیسی به فردی بزنید،
خب حالا دست و پات نلرزه
از این عبارتها می‌توانید برای بستن ایمیل تون؛
یا حسن ختام ایمیل تون استفاده کنید
EMAIL EXPRESSIONS FOR CLOSING AN EMAIL
.
I look forward to your reply....
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار پاسخ شما هستم...
.
I look forward to seeing you....
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار دیدارتان هستم...
.
I look forward to hearing from you....
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار شنیدن از شما هستم...
.
I look forward to hearing from you soon....
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار شنیدن از شما به زودی هستم...
.
I look forward to meeting you... (next Tuesday)
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار ملاقات با شما هستم...،
(مثلا" سه شنبه بعدی)
.
I look forward to seeing you... (next Tuesday)
منتظر/امیدوار به/ چشم انتظار دیدار با شما هستم...،
(مثلا" سه شنبه بعدی)
.
Thank you for your help / time / assistance / support
سپاس برای کمک/وقت/ همراهی/ پشتیبانی
.
I really appreciate the help / time / assistance / support you’ve given me.
واقعا" سپاسگزار از کمک/ زمان/ همراهی /پشتیبانی که به من دادی
.
Thank you once more for your help in this matter.
یکبار دیگه برای کمک ت در این مورد سپاسگزارم
.
If I can be of assistance, please do not hesitate to contact me.
اگر من میتوانم جزء همراهی باشم، لطفا" در تماس با من تامل نکن
.
If you require any further information, feel free to contact me.
اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داری، اختیار داری با من در تماس باشی
.
If you require any further information, let me know.
اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داری، منو با خبر کن
.
Please feel free to contact me if you need any further information.
لطفا" در تماس با من آزاد باشید اگر نیاز به اطلاعات بیشتری بود.
.
Please let me know if you have any questions.
اگر هر سوالی داشتی من را با خبر کن
.
I hope the above is useful to you.
امیدوارم (مطالب) گفته شده در بالا برای شما مفید باشند.
.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
اگر باید اطلاعات بیشتری بدانید، لطفا" در تماس با من تامل نکنید.
.
Please contact me if there are any problems.
لطفا" اگر هر مشکلی بود با من در تماس باشید.
.
Let me know if you need anything else
اگر هر چیز دیگری لازم دارید من را با خبر کنید.
.
Drop me a line if I can do anything else for you.
اگر من کار دیگری میتوانم انجام دهم، برایم بنویسید و بفرستید.