بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كاربرد The other day در انگليسی


معني و مفهومش: اون روز؛ چند روز پیش؛ اخيرا" و .....
.
The other day
اشاره به روزي تقريبا" نا مشخص(البته به هر روزي غير از ديروز ميتوان اشاره داشت) كه خيلي دقيق بودن روزش اهميتي در گفتار ندارد و خود موضوعِ در حال مطرح شدن، اهميت دارد تا روز خاص رخداد.
مثالز:
.
I was going to do some shopping the other day.
چند رور پيش داشتم ميرفتم كمي خريد كنم
.
I talked to her the other day.
اون روز/چند روز پيش با او حرف زدم
.
I was in San Francisco just the other day.
همين چند روز پيش در سانفرانسيسكو بودم.
.
She phoned me just the other day.
اخيرا" به من زنگ زد
.
We spoke the other day on the phone.
ما چند روز پيش با تلفن با هم حرف زديم
.
نكتـــــــــه:
همچنين به فرم:
The other night  و The other week هم استفاده ميشود:
مثال:
I saw him the other night
چند شب پيش ديدمش