بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

Crab mentality:
Crab mentality, is a way of thinking best described by the phrase "if I can't have it, neither can you".
The metaphor refers to a pattern of behavior noted in crabs when they are trapped in a bucket. While any one crab could easily escape, its efforts will be undermined by others, ensuring the group's collective demise.
.
The analogy in human behavior is claimed to be that members of a group will attempt to reduce the self-confidence of any member who achieves success beyond the others, out of envy, resentment, spite, conspiracy, or competitive feelings, to halt their progress.

تفکر خرچنگی:
تفکر خرچنگی، نوعی از تفکر است که به بهترین شکل با عبارت "اگر من نمی‌توانم چیزی را داشته باشم، تو هم نمی‌توانی" تعریف شده است.
این کنایه به نوعی رفتار قابل توجه در خرچنگهای گرفتار شده در سطل اشاره دارد. در حالی که یکی از خرچنگها به راحتی امکان فرار دارد، تلاش او توسط دیگران به منظور اطمینان از محکومیت جمعی تخریب می‌شود.
.
تمثیل این نوع از رفتار و تفکر در انسان در موقعیتی است که یکی از اعضای گروه موفقیتی کسب کرده است و دیگر اعضای گروه سعی بر تخریب اعتماد به نفس فرد به دلیل حسادت، خشم، بغض و عقده، خیانت یا احساس رقابت به منظور متوقف کردن پیشرفت آن فرد نمایند.
.
تفکر خرچنگی