بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتها و جملات کاربردی در مورد وضعیت جسمانی بیماری و سلامت در انگلیسی
Talking about sickness and health
.
How are you feeling today?
امروز حالت چطوره؟
.
I don’t feel very well this morning.
امروز صبح حالم زیاد خوب نیست
.
I feel a bit under the weather.
کمی حالم خوب نیست
.
I'm not feeling very well/I don't feel very well.
خیلی حس خوبی ندارم
.
I've got a slight headache.
کمی سر درد دارم: headache هِدِیک، مثل آخر کِیک
.
I was sick yesterday, but I’m better today.
دیروز مریض بودم اما امروز بهترم
.
I feel a little faint
کمی احساس ضعف دارم
.
I feel a bit dizzy.
کمی سرگیجه دارم
.
My fever is gone, but I still have a cough.
تب ام از بین رفته اما هنوز سرفه می کنم
.
My brother has a bad headache.
برادرم سر درد شدیدی داره
.
Which of your arms is sore?
کدامیک از بازوهات زخمی شده؟
.
My right arm hurts. It hurts right here.
بازوی سمت راستم آسیب دیده
.
What’s the matter with you?
چت شده؟
.
I’ve got a pain in my back.
کمرم درد میکنه
.
I'm sorry to hear that.
متاسفم که اینو میشنوم
.
You look a little pale
کمی رنگ پریده به نظر میرسی
.
Which foot hurts? Is it the left one?
کدوم پا آسیب دیده؟ پای چپه؟
.
How did you break your leg?
چه جوری پاتو شکستی؟
.
I slipped on the stairs and fell down. I broke my leg.
رو پله ها سر خوردم و افتادم و پام شکست
.
Your right hand is swollen. Does it hurt?
دست راستت ورم کرده . آیا درد داره؟
.
It’s bleeding. You’d better go see a doctor about that cut.
خونریزی داره. بهتره واسه اون جراحت پیش دکتر بری
.
I hope you’ll be well soon.
امیدوارم زود خوب بشی