بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت و اصطلاح پرکاربرد چه باور بکنی یا نه، نکنی  در انگلیسی
Believe it or not
.
مثالز:
 I'm over fifty years old, believe it or not.
من بیش از پنجاه سالمه، چه باور کنی یا نه.
.
 It's late, but believe it or not, I just got home from work.
دیره، اما چه باور کنی یا نه همین الان از سر کار رسیدم خونه
.
Believe it or not, I do know how to drive.
باورت بشه یا نه من بلدم رانندگی کنم
.
Believe it or not, I don't even like him.
باورت بشه یا نه، من حتی دوستش هم ندارم
.
 She's back in college and, believe it or not, she's planning to get a degree in philosophy!
او به کالج برگشته و چه باور کنی یا نه برنامه اش اینه که مدرک فلسفه بگیره/بخونه
.
 That’s what really happened, Believe it or not.
چه باور کنی یا نه، این چیزی بود که اتفاق افتاد
.
Believe it or not, they got married after knowing each other only a week.
چه باور کنی یا نه اونها تنها بعد از یک هفته آشنایی با هم ازدواج کردند
.
Believe it or not, I used to be a championship swimmer back in high school.
باور کنی یا نه در دبیرستان من یه شناگر مسابقات قهرمانی بودم
.
Believe it or not, I had never even traveled abroad when I moved here.
باور کنی یا نه من هرگز قبل از اینکه بیام اینجا سفر خارجی نرفته بودم