بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

نکته های ارزشمند برای بخش نوشتاری آزمون آیلتس و تافل

در بخش نوشتار آزمون آیلتس و تافل، وقتی که بخواهید یک نمودار و جدول و ... رو شرح بدید، این کلمه ها به درد شما میخورند:


The following words and phrases will help you describe trends
.
Nouns:
a rise
an increase
a surge
a growth
a peak
a fluctuation
a variation
a period of stability
a plateau
a fall
a decrease
a decline
a dip
------
Verbs :
to rise
to increase
to surge
to grow
to peak
to skyrocket
to fluctuate
to vary
to fall
to decrease
to decline
to dip
to dive
to plunge
------
Phrases:
to show an upward trend
to show a downward trend
to hit the highest point
to hit the lowest point
to reach a peak
to show some fluctuation
to fluctuate wildly
to remain stable
to remain static
to remain unchanged
to stay constant
to reach a plateau
to level off
to flatten out
the highest
the lowest
the second highest
the third highest
compared to
compared with
relative to
------
Adverbs:
sharply
suddenly
rapidly
abruptly
dramatically
significantly
steadily
considerably
markedly
slightly
gently
gradually
wildly
------
Adjectives:
sharp
sudden
rapid
abrupt
dramatic
steep
significant
steady
considerable
marked
slight
gentle
gradual