بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح و عبارت کاربردی سر و کله پیدا شدن یا خود را نشان دادن در انگلیسی
.
یک فعل عبارتی داریم براش
Show up
.
مثالها:
Where is Mori? I hope he shows up soon.
موری کجاست؟ امیدوارم زود سر و کله اش پیدا پشه.
.
When will the bus show up?
کی سرو کله اتوبوس پیدا میشه؟
.
We waited all day and he never showed up.
ما کل روز رو منتظر بودیم و او هرگز خودش رو نشان نداد.
.
The virus does not show up in blood tests.
ویروس خودش را در تستهای خون نشان نداد.
.
Show off
هم داریم که یعنی قمپز در کردن و پز دادن.
.
مثال:
Stop it, this is just a stupid show off.
تمومش کن, این فقط یه پز دادن احمقانه ست.
.
He's always  showing off to his  classmates.
او همواره در مقابل همکلاسیهاش پز میده.
.
با همراهی تون خودتون رو شو آپ کنید و سعی کنید توانمندی هاتون رو شو آف نکنید.