بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

از اين به بعد ؛ از اين پس ؛ از حالا به بعد در انگلیسی
.
يك اصطلاح و ساختار داريم براش:
From now on
.
به اين مثالها توجه كنيد:
.
I will never tell a lie from now on.
از اين به بعد ديگر دروغ نخواهم گفت.
.
You'll have to study harder from now on.
از اين به بعد بايد سخت تر مطالعه كني
.
I don't know what to do from now on.
از اين به بعد نميدانم چه كار كنم
.
I made up my mind to quit smoking from now on.
فكرم را كردم كه از اين به بعد سيگار را ترك كنم
.
She will care for you from now on.
از اين به بعد او مراقب تو خواهد بود
.
You must pay attention to every minute detail from now on.
بايد به هر دقيقه از جزئيات از اين به بعد دقت كني
.
Study harder from now on.
از اين به بعد بيشتر درس بخوان/مطالعه كن
.
From now on you can wear casual clothes to work every Friday.
از اين به بعد ميتوني هر جمعه براي كار لباس غير رسمي بپوشي
.
from now on I'm going to be much more careful when I drive.
از اين به بعد در موقع رانندگي بيشتر مراقب خواهم بود
.
It's better to like our post from now on
بهتره از اين به بعد پستهاي ما رو لايك كني