بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت ها و اصطلاح های کاربردی برای هشدار دادن و تهديد كردن در انگلیسی
.
Watch out!
مواظب باش!/ بپا!
.
Look out!
مواظب باش! / مراقب (اطراف) باش
.
Heads up!
مواظب باش! / سرت رو بپا / سرت رو بالا بگیر ببینی چه خبره
.
Don't move!
حرکت نکن!/ تکون نخور!
.
Halt or I'll shoot!
ایست وگرنه شلیک میکنم!
Halt  
ایست/ تکون نخور
.
Watch your step
مراقب جلوی پات باش/ جلوت رو بپا
.
Be careful with that knife!
مواظب چاقو باش!
.
Don't you come any closer.
جلوتر نیا (با تاکید و جدیت)
.
Stop it, or else I'll call the police.
بس کن، وگرنه به پلیس زنگ میزنم.
.
You're treading on thin ice, Dear Mori!
داری روی لایه ی نازک یخ قدم برمیداری/ کار شما خطرناکه، موری عزیز! (داره هشدار میده)
To tread on thin ice
کار خطرناک و بسیار پر ریسکی انجام دادن
.
This is the last warning!
این آخرین اخطاره!