بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چطوری در انگلیسی پیشنهاد بدهیم؟ یا پیشنهاد رد کنیم؟

عبارتهای کاربردی انگلیسی برای پیشنهاد دادن و رد کردن پیشنهاد 
.
ساختارهای کاربردی برای پیشنهاد دادن:
.
Can I…?
آیا من می‌توانم؟/آیا میشه من...؟
.
Shall I…?
آیا ممکنه من...؟
.
Would you like me to (do something)?
آیا میخواهی من (فلان کار) را انجام بدهم؟
.
Would you like (something)?
(فلان چیز) را دوست داری/ مایلی؟
.
Do you want me to (do something)?
میخواهی من (فلان کار) را بکنم؟
.
Do you want (something)?
(فلان) را می‌خواهی؟
.
Let me (do something)
بگذار من (فلان کار) را انجام دهم
.
I can…If you’d like!
من میتوانم ... اگر تو بخواهی!
.
I’d be happy to (do something)
خوشحال میشوم که(فلان کار) را انجام دهم
.
May I offer you (something)?
ممکنه من به شما (فلان چیز) را پیشنهاد دهم؟
.
I will…If you’d like
من (فلان) خواهم کرد اگر شما بخواهی
.
جمله های کاربردی برای پیشنهاد دادن:
.
Would you like something to drink?
چیزی برای نوشیدن میخواهی؟
.
Would you like me to open the door?
میخواهی که در را باز کنم؟
.
Can I help you?
میتوانم کمکت کنم؟
.
Can I give you a hand?
میخواهی به تو کمک کنم؟
.
Let me help you.
بگذار کمکت کنم
.
Would you like me to answer the phone?
میخواهی من تلفن را جواب بدهم؟
.
Do you want some more tea?
کمی چای دیگر میخواهی؟
.
Do you want me to turn down the TV?
میخوای تلویزیون رو کم کنم؟
.
I’d happy to take you to the airport.
خوشحال میشوم که تو را به فرودگاه ببرم
.
May I offer you a cup of coffee?
میشه یک فنجان قهوه به شما پیشنهاد بدهم؟
.
پاسخ های مثبت به پیشنهاد:
.
Yes, please!
بله، لطفا" !
.
Yes, I’d love to.
بله؛ مشتاقم/دوست دارم
.
Yes. That would be great.
بله. عالی میشه
.
Yes please, that would be lovely.
بله؛ خیلی خوب میشه
.
Yes, if you wouldn’t mind.
بله؛ اگه برای شما مشکلی نیست
.
That’s very kind of you.
از لطف زیاد شماست
.
That sounds nice.
خوب به نظر میاد.
.
Thank you. I’d like to.
سپاس، میخواهم/ مایلم/ دوست دارم.
.
پاسخ های منفی به پیشنهاد:
.
No, thanks.
خیر، سپاس

It’s Ok. I can do it myself.
مشکلی نیست، خودم میتوانم انجامش دهم

Thank you for your kindness but I can do it myself.
سپاس از مهربانی شما، اما خودم میتوانم انجامش دهم
.
Don’t worry. I can do it.
نگران نباش، من میتوانم انجامش دهم
.
I appreciate that but I can do it myself.
ممنونم؛ اما خودم میتوانم انجامش دهم
.