بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

سلام و احوالپرسی در انگلیسی Greeting in English
.
General Greetings (Formal)
عبارتهای کاربردی برای  احوالپرسی عمومی رسمی
.
Hello
درود/سلام
.
Good morning
صبح بخیر
به جای/عنوان "سلام" هم استفاده می‌شود 
.
Good afternoon
بعدازظهر بخیر
به جای/عنوان "سلام" هم استفاده می‌شود 
.
Good evening
عصر بخیر
به جای/عنوان "سلام" هم استفاده می‌شود  
.
How are you?
حال شما چطور است؟
.
How are you doing?
احوالتان چطور است؟
.
Nice to meet you
از ملاقات شما خوشوقتم
.
It’s nice to meet you
خوب است که شما را ملاقات می‌کنم
.
I’m pleased to meet you.
خوش‌وقتم که شما را ملاقات می‌کنم
.
It’s a pleasure to meet you.
ملاقات با شما باعث خوشی است
.
I’m glad to see you.
خوشحالم که شما را می‌بینم
.
How do you do?
احوال شما چطور است؟
.
General Greetings (Informal)
احوالپرسی عمومی غیر رسمی.
.
Hi
سلام
.
Hey
سلام/ هی
.
What’s up?
چه خبر؟
.
How’s it going?
چطور می‌گذره؟
.
How have you been?
چطور بوده ایی؟/ اوضاع چطوره؟
.
What’s new?
چه خبر؟
.
What’s going on?
چطور پیش میره؟
.
How are things?
اوضاع چطوره؟
.
How’s your day?
روزت چطوره؟
.
How’s your day going?
روزت چطور میگذره؟
.
Good to see you.
خوبه که تو رو می‌بینم
.
Greeting someone you haven’t seen for a long time.
عبارتها برای احوالپرسی با فردی که برای مدت طولانی او را ندیده ایید
.
Long time no see.
خیلی وقته که ندیدمت
.
It’s been a while.
مدتیه که ندیدمت
.
It’s been a long time.
خیلی وقته که ندیدمت
.
It’s been such a long time.
چه مدت زیادیه که ندیدمت
.
It’s been too long.
خیلی وقته که ندیدمت
.
I’m so happy to see you again.
خوشحالم که دوباره می‌بینمت
.
Wow, it’s so good to see you again!
وای، خوبه که دوباره می‌بینمت
.
What have you been up to?
کجا بوده ایی و چه می‌کرده ایی؟
.
Useful responses when greeting people
عبارت‌های مفید برای پاسخ به احوالپرسی
.
I’m doing very well, thank you. And you?
من خوب می‌گذرانم، سپاس، و تو چطور؟
.
I’m fine, thank you.
خوبم، سپاس
.
Great, thanks. How are you?
عالی، سپاس، شما چطوری؟
.
Not bad. You?
بد نیستم، تو چطور؟
.
Couldn’t be better? How about you?
از این بهتر نمیشه، تو چطور؟
.
Wonderful, thank you.
فوق العاده، سپاس