بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

راههای مختلف خداحافظی گفتن در انگلیسی
.
Goodbye
خدانگهدار
.
Bye
خداحافظ
.
Bye for now!
فعلا" خداحافظ!
.
See you!
می‌بینمت!
.
See you soon!
به زودی می‌بینمت!
.
See you later!
بعدا" می‌بینمت!
.
Talk to you later!
بعدا" باهات حرف میزنم!
.
Catch up with you later.
بعدا" با تو خواهم بود
.
I hope to see you soon.
امیدوارم به زودی ببینمت
.
See you next time.
دفعه بعدی می‌بینمت
.
I’m looking forward to seeing you soon.
مشتاقم که به زودی ببینمت
.
It was nice meeting you.
ملاقت با شما خوب بود
.
It’s been really nice knowing you.
شناختن شما واقعا" خوب بود
.
It has been a pleasure, we’ll speak soon.
باعث خوشوقتی است، به زودی صحبت خواهیم کرد
.
It was really great to see you, catch you later.
بسیار عالی که شما را دیدم،  بعدا" با شما خواهم بود
.
All the best, bye.
آرزوی بهترینها، بدرود
.
Take care!
مراقب باش!
.
Stay in touch!
در تماس باش!
.
I’m really going to miss you.
واقعا" دلم برات تنگ میشه
.
I’ve got to go now.
الان باید بروم