بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كلمات و لغتهای مورد استفاده در رانندگي انگلیسی

Accelerate
گازدادن
.
Accelerator
گاز
.
Accident
تصادف
.
Airbag
کیسه ی ایمنی (هوا)
.
Alley
کوچه
.
Arterial road
جاده ی اصلی
.
Asphalt
آسفالت
.
Automatic transmission
انتقال قدرت خودکار (دنده اتوماتیک)
.
Automobile
خودرو (اتومبیل)
.
Avenue
خیابان (پهن)
.
Backup
(دنده) عقب گرفتن
.
Back seat
صندلی عقب
.
Back seat driver
کسی به راننده ایراد میگیرد
.
Barrier
نرده های کنار یا میان جاده ی دوطرفه
.
Bicycle
دوچرخه
.
Bike
دوچرخه (یا موتورسیکلت)
.
Boulevard
خیابان درختی
.
Brakes
ترمز
.
Bridge
پل
.
Bus
اتوبوس
.
Car
واگن؛ درشکه؛ خودرو
.
Carpool
همرانی؛ اشتراک نوبتی وسیله نقلیه برای مسیر واحد
.
Carpool lane
خط ویژه ی همران ها
.
Carpool parking
پارکسوار؛ پارکینگ ویژه ی همران ها
.
Causeway
گذر؛ گدار؛ پیاده روی سنگفرش
.
Caution
احتیاط
.
Chauffeur
راننده ی مستخدم
.
Cloverleaf
چهار راه بزرگراه (شبیه برگ گشنیز چهارپر)
.
Clutch
کلاچ
.
Cobblestone
سنگفرش
.
Court
خیابان کوتاه بن بست با انتهای دایره ای
.
Crash
برخورد؛ تصادف
.
Cruise control
سیستم کنترل سرعت خودکار
.
Curve
پیچ
.
Danger
خطر
.
Dead end
بن بست
.
Defensive driving
رانندگی با احتیاط
.
Dent
زدگی؛ خوردگی
.
Detour
راه انحرافی؛ مسیر جایگزین
.
Diamond lane
خط ویژه (لوزی)
.
Dirt road
جاده خاکی
.
Do not enter sign
علامت ورود ممنوع
.
Double parked
پارک دوبله
.
Drive
رانندگی (کردن)
.
Driver
راننده
.
Driver’s education
آموزش رانندگی
.
Driver’s license
گواهینامه ی رانندگی
.
Driveway
ورودی خودروی ساختمانها و خانه های ویلایی