بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاوت و فرق بين  Seem , Look , Sound در انگلیسی
.
دوستان توجه داشته باشيد: ما در فارسي داريم كه ميگيم:
به نظر ميرسه كه فلان و بهمان....
.
به همين منظور سه تا عبارت در انگليسي داريم براي بيان چنين جملاتي:
اما كمي با هم فرق دارند كه بد نيست توجه داشته باشيد بهشون:
.
Look
اين معني رو يادتون باشه كه
look
يعني به چشم مياد كه/ ميبينم كه
در حالتي كه شما ميخواهيد به چيزي اشاره كنيد كه به چشماتون/ديدتون مياد و اون موضوع رو با حس بينايي خودتون درك كرده ايد:
مثالز:
It looks good /great
خوب/عالي به نظر ميرسه / به چشم مياد
.
He looks tired
خسته به نظر ميرسه / به چشم مياد
.
She looks exhausted
خرد و كوفته (خيلي خسته) به نظر ميرسه / به چشم مياد
────
Sound
اين معني رو يادتون باشه:
Sound
يعني، به گوش ميرسه كه
.
وقتي كه ميخواهيم به چيزي اشاره كنيم كه اون رو شنيده اين و نديده ايم ميتونيم از اين حالت استفاده كنيم
.
مثالز:
I just can't wait until the future! It sounds amazing
نميتونم منتظر آينده بمونم؛ (آينده) شگفت انگيز به نظر ميرسه
توجه كه مفهوم دقيقش اينه كه ما از روي خبرها و پيش بينيهايي كه صورت گرفته و ما اونها رو شنيده ايم؛ به اين نتيجه رسيده ايم كه آينده خيلي شگفت انگيز است.
اما ما در فارسي خيلي كم استفاده ميكنيم از اينجوري به گوش ميرسه.
و به صورت عمومي ميگيم به نظر ميرسه.
.
It sounds good
خوب به گوش ميرسه/ خوب به نظر ميرسه
بر اساس شنيده ها بر اين استنباط رسيده ايم كه خوبه
────
Seem
اين معني هميشه يادتون بمونه:
Seem
يعني:‌ برداشت ذهني اين است كه
.
حالتي است كه بسيار عمومي تر است از
Look و Sound
يعني اينكه وقتي بخواهيد به چيزي اشاره كنيد كه بر اساس تفكر شماست و ذهنيت شماست و باور شما؛ و نه بر اساس چيزي كه ديده ايد و نه شنيده ايد.
مثالز:
that seems like a good idea
(برداشت اين است كه) آن ايده، مثل يك ايده‌ي خوب است/ ايده ي خوبي به نظر مياد
توجه كه شما استنباط كرديد بر اساس تفكر و ذهنيت خود كه فلان ايده؛ ايده خوبيست.
.
it seems he wasn't prepared for his reply
برداشت اين است كه او براي پاسخش آماده نبوده است