بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت ها و اصطلاحات و جملات کاربردی با Tell در انگلیسی

Tell me.
به من بگو
.
Tell Mori.
به موری بگو
.
Go tell Mom.
برو به مادر بگو
.
Tell me why.
به من بگو چرا
.
Tell Mori no.
به تام بگو نه
.
Mom told me.
مادر به من گفت
.
Dad told us.
بابا به ما گفت
.
I won't tell.
من نخواهم گفت
.
Tell me more.
بیشتر به من بگو
.
Tell Dad why.
به بابا بگو چرا
.
Tell us more.
به ما بیشتر بگو
.
Mori told Julie.
موری به جولی گفت
.
Mori told him.
موری به او گفت
.
Who told Mori?
چه فردی به موری گفت؟
.
Who told you?
چه فردی به تو گفت
.
Don't tell me.
به من نگو
.
I told a joke.
من یک جک گفتم
.
I told you so.
من آنطور به تو گفتم
.
I wasn't told.
من نگفته بودم
.
I will tell Mori.
من به موری خواهم گفت
.
I will tell you.
من به تو خواهم گفت
.
Tell me again.
دوباره به من بگو
.
We won't tell.
ما نخواهیم گفت
.
Can I tell Mori?
آیا میشه من به موری بگویم؟
.
No one told me.
هیچ فردی به من نگفت
.
Nobody told me.
هیچکس به من نگفت
.
Please tell me.
لطفا" به من بگو
.
Please tell us.
لطفا" به ما بگو
.
Tell everybody.
به همه بگو
.
Tell me a joke.
برای من یک جک بگو
.
Tell the truth.
حقیقت را بگو
.
Time will tell.
گذر زمان خواهد گفت/مشخص خواهد کرد/ معلوم خواهد کرد
.
Don't tell lies.
دروغ نگو
.
Don't tell them.
به آنها نگو
.
I must tell Mori.
من باید به موری بگویم
.
I told Mori that.
من آن موضوع را به موری گفتم
.
I'll never tell.
من هرگز نخواهم گفت
.
Let me tell Mori.
بگذار من به موری بگویم
.
Never tell lies.
هرگز دروغ نگو
.
No one can tell.
هیچکس نمی‌تواند بگوید/ دقیقا" مشخص نیست
.
Tell me who is she?
به من بگو او کیست؟
.
Tell me it is not so.
به من بگو که اینطور نیست
.
Tell me some more about Julie.
کمی بیشتر در مورد جولی به من بگو
.
Tell me about Mori and no other!
در مورد موری به من بگو و نه دیگری
.
Tell me what it all is.
به من بگو اینها همه چیست
.
Tell me what you have been doing all this while.
به من بگو کل تمام این مدت چکار می‌کرده ایی
.
Tell me about yourself.
به من در مورد خودت بگو
.
Mother did not tell me.
مادر به من نگفت
.
Tell me what has happened.
به من بگو چه اتفاق افتاده است
.
Tell me what is the matter?
به من بگو موضوع چیست؟