بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

نحوه ی تلفظ s و ed در انتهای کلمات

 

تلفظ در زبان انگلیسی بسیار مهم است اگر بدون تلفظ دقیق لغتی را یاد بگیرید و بیان کنید مطمئن باشید کسی حرف شما را نمی فهمد..

سعی کنید هر 3 نرم افزار که گفت شده را تهیه کنید..(توضیحات در قسمت راهنمای آموزشی)

Oxford advanced learner's dictionary , Lingoes , Babylon

بدون تلفظ دقیق، یعنی شما عمر خود را بیهود به پای زبان هدر دادید..یک لغت با تلفظ دقیق بلد باشید بهتر است 100 لغت بدون تلفظ مناسب

کاربرد پایانه ed

ed آخر کلمات را نباید به یک شکل تلفظ کرد به مثال های زیر توجه کنید..

پایانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نیز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:

 

کاربرد

تلفظ

صدای /Id-/

صدای /d-/

صدای /t-/

حالتهای گذشته افعال

need » needed

want » wanted

fill » filled

need » needed

work » worked

help » helped

 

نحوه تلفظ پایانه ed

1- پس از  /d/ یا /t/، پایانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:

landed, started, visited, demanded

 

2- پس از حروف صدادار و نیز حروف بی‌صدای /b/، /g/، /v/، /ð/، /z/، /Ʒ/، /Ʒd/، /m/، /n/، /ŋ/،/l/ و /r/،  پایانه ed صدای /d-/ می‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

 

3- پس از بقیه حروف بی‌صدا، یعنی /p/، /k/، /f/ /s/، // و /ʃt/ پایانه ed صدای /t-/ می‌دهد:

 

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.

 

مثلا looked رو (لوکت) تلفظ کنید نه (لوکد)..بقیه مثال ها به همین شکل...

برای راحتی کار دو حالت 1 و 3 رو یاد بگیرید بقیه کلمات را میفهمید که حالت 2 می شود

 

کاربرد پایانه s

پایانه s چهار کاربرد مختلف دارد:

 

کاربردها

تلفظ

صدای /S-/

صدای /Z-/

صدای /IZ-/

اسامی جمع

act » acts

day » days

voice » voices

حالت ملکی

Mark » Mark's

Ann » Ann's

James »James's

افعال سوم شخص مفرد

like » likes

lead » leads

teach » teaches

حالت مخفف
is و has

it is » it's

she is » she's

 

نحوه تلفظ پایانه s

1- در کلماتی که به یکی از صداهای /ʃ/، /Ʒ/، /tʃ/، /dƷ/، /s/ و /z/ ختم می‌شوند، پایانه s صدای /IZ-/ می‌دهد:

refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.

 

2- پس از حروف صدادار و نیز کلماتی که به یکی از صداهای /b/، /d/، /g/، /v/، /ð/، /m/، /n/، /ŋ/، /l/ و /r/ ختم می‌شوند، پایانه s صدای /z-/ می‌دهد:

boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

 

3- پس از حروف بی‌صدای /p/، /t/، /k/، /f/ و /Ɵ/ پایانه s صدای /s-/ می‌دهد:

cups, cats, walks, laughs, tenths.