بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

حرف های کوچه بازاری فارسی، ترجمه شده به انگلیسی

 

Took the water from my face آبه رومو برد 

 

He painted us black مارو رو سیاه کرد

 

The door to the pot is open, where is the integrity of the cat? در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته? 

 

You can’t ride a camel bending, bending شتر سواری دلا دلا نمی شه 

 

The blind read کور خونده 

 

The dog was hitting, the cat was dancing سگ میزدگربه می رقصید 

 

You brought my life up to my lip جونم و بلبم رسوندی 

 

My soul reached my lips جونم بلبم رسید 

 

Inside head eater توسری خور 

 

It’s hit my head زده به سرم 

 

The Blind cat ''''گربه کوره 

 

My head whistled سرم سوت کشید 

 

My job is done. کارم تمومه. 

 

Burnt father پدر سوخته 

 

His mouth still smells like milk هنوز دهنش بوی شیر میده 

 

I haven't said anything to her and she has grown a tongue هیچي بهش نگفتم، زبون در آورده 

 

I hope your eyes go blind چشمت کور 

 

I grabbed it out of his belly. از دلش در آوردم. 

 

One is too little, two is sad, the third is sure. یکی کمه دوتا غمه سومی خاطر جمعه. 

 

It was hitting and banging بزن بکوب بود 

 

May your hand not hurt. دستت دردنکنه. 

 

May your head not hurt. سرت درد نکنه. 

 

Don’t be tired خسته نباشی 

 

I hope your mind goes up فهمت بره بالا 

 

Choke خفه شو 

 

Killed the cat by the honeymoon suite گربه رو دم حجله کشت 

 

Not coming not coming, when coming, two Two coming نمیاد نمیاد وقتی میاد دوتا دوتا میاد