بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات انتهاي  نامه ها در انگليسي

Yours faithfully

Yours sincerely

Yours respectfully

Yours cordially

Yours affectionately

Yours truly

Yours ever

Yours

Fondly

Gratefully

Best regards

Best wishes