بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
نکات جالب در مورد تفاوت کلمات هم معنی

Each and every

She gave an apple to every of the children. غلط

 She gave an apple to each of the children. صحیح

 1. برای دو یا بیشتر از دو چیز یا شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد اما Every برای بیشتر از دو چیز یا شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در every گروه مورد نظر است ولی در each تک تک افراد مورد نظر است.

His and her

 1. visits her aunt every Sunday. غلط
 2. Alihis aunt every Sunday. صحیح

چون مرجع ضمیر، Ali است پس باید از his استفاده کنیم که یک ضمیر اشاره کننده به مذکر است. اگر به جای Ali یک اسم مونث داشتیم در آن صورت از her  استفاده می‌کردیم.

A and an

 1. A animal, a orange, a egg غلط
 2. An animal, an orange, an egg صحیح

اگر اولین حرف یک کلمه از حروف صدادار باشد از an  استفاده می‌کنیم.

A and one

Ali found one ring in the street. غلط

Ali found a ring in the street. صحیح

از one زمانی استفاده می کنیم که عدد مورد تاکید قرار گرفته باشد. مانند:

He gave me one book instead of two.(او به جای دو کتاب، یک کتاب به من داد.)

Some and any

There aren’t some books on the shelf. غلط

There aren’t any books on the shelf. صحیح

از some معمولا در جملات مثبت استفاده می‌شود. از any  معمولا در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود. مثالها:

She has some books.

 1. did not buy any food.
 2. Did youany food?

  

Game and play

They had a nice play of football. غلط

They had a nice game of football. صحیح

Play بیشتر معنای سرگرمی و تفریح می‌دهد. در این مورد باید از game استفاده کرد.

Woman and wife

The man saw his woman in the street. غلط

The man saw his wife in the street. صحیح

در زبان انگلیسی تفاوت آشکاری بین wife و Woman وجود دارد. Wife زنی است که با مردی ازدواج کرده است و اکنون همسر است اما کلمه woman عمومیت دارد.

Hair

The man has long hairs. غلط

The man has long hair. صحیح

در این معنی نمی‌توانیم کلمه hair را به صورت جمع استفاده کنیم و در واقع یک اسم غیر قابل شمارش محسوب می‌شود. البته اگر منظورمان یک یا چند رشته مو باشد می‌توانیم این کلمه را جمع ببندیم. مثال:

I found two long hairs in my food.

 

Country

 

I spend my holidays in a country. (غلط)

I spend my holidays in the country. (صحیح)

 کلمه country اگر همراه با a  بیاید به معنای کشور است. اگر این کلمه همراه با the  بیاید به معنای منطقه خارج از شهر (ییلاق) است

Fish

Yesterday we had fishes for dinner. غلط

Yesterday we had fish for dinner. صحیح

Fish به عنوان غذا یا به صورت تعداد زیاد همیشه مفرد است و نمی‌توان آن را جمع بست.

بندرت، زمانی که ماهی به صورت تکی یا به تعداد کم مورد نظرمان باشد آن را جمع می­بندیم.

I caught three samall cats.  

من سه ماهی کوچک گرفتم.

Money

All her money are kept in the bank. غلط

All her money is kept in the bank. صحیح

Money یک اسم غیر قابل شمارش است و همیشه فعل مفرد می‌گیرد.

News

I’m glad that the news are good. غلط

I’m glad that the news is good. صحیح

 1. با اینکه در ظاهر شکل جمع دارد ولی در حقیقت یک اسم غیر قابل شمارش است و اسامی غیر قابل شمارش همیشه فعل مفرد می‌گیرند  بنابر این news همیشه فعل مفرد می‌گیرد.

This and That

This errors are sometimes made by people. غلط

These errors are sometimes made by people.  صحیح

اگر اسم اشاره شده در جمله، جمع باشد صفت اشاره آن هم باید جمع باشد.

 

Carefully

Nima studied carefully his lessons. غلط

Nima studied his lessons carefully. صحیح

در افعال گذرا (متعدی) معمولا قید بعد از مفعول قرار می‌گیرد.

توجه: اگر مفعول جمله، طولانی باشد قید حالت ممکن است قبل از مفعول بیاید. مثال:

She wrote carefully all the essays she had to do.

A man

Last week visited our school a man. غلط

A man visited our school last week. صحیح

در بیشتر جملات زبان انگلیسی نهاد جمله در ابتدای جمله می‌آید. بعد از آن به ترتیب فعل و مفعول جمله قرار می‌گیرند.

Why you

Why you were absent last Friday? غلط

Why were you absent last Friday? صحیح

در سوالاتی که با یک intrrogative word (کلمه پرسشی) شروع می‌شوند، بعد از کلمه پرسشی، جمله باید سوالی شود.

تعدادی از کلمات پرسشی: What/ Where/ When/ How/ How much/ Howmany

On

My uncle will arrive at Saturday. غلط

My uncle will arrive on Saturday. صحیح

قبل از ایام هفته باید از حرف اضافه on  استفاده کنیم.

At

I usually get up on seven o’clock. غلط

I usually get up at seven o’clock. صحیح

قبل از ساعت، باید از at  استفاده کنیم.

To or at

We come at school every morning. غلط

We come to school every morning. صحیح

برای بیان حرکت (رفتن از جایی به جایی دیگر) از to استفاده می‌کنیم.

In or at

Lima has a flat at Paris. غلط

Lima has a flat in Paris. صحیح

برای توصیف موقعیت فیزیکی چیزی به عنوان قسمتی از یک جزء بزرگ از in استفاده می‌کنیم. (لیما یک آپارتمان در پاریس دارد.)

In or at

My mother is staying in 66 Azadi street. غلط

My mother is staying at 66 Azadi street. صحیح

اگر در باره یک آدرس، یک محل یا ساختمان عمومی نظیر ایستگاه اتوبوس، اداره پست، کتابخانه و.... صحبت کنیم قبل از این مکانها از حرف اضافه at استفاده می‌کنیم.

 

Between and among

There was a fight among two boys. غلط

There was a fight between two boys. صحیح

 1. و  amongدر فارسی معنی (بین و میان) می‌دهند. در زبان انگلیسی از نظر کاربرد بین این دو تفاوت وجود دارد. به این صورت که between بین دو نفر است و among  برای بیشتر از دو نفر استفاده می‌شود. مثال: Divide the appleamong you three.  (سیب را بین سه نفرتان تقسیم کنید.)

By or with

Th man shot the bird by a gun. غلط

Th man shot the bird with a gun. صحیح

اگر می‌‌خواهیم ابزاری که کار با آن انجام شده است را نشان دهیم از with  استفاده می‌کنیم. (مرد با تفنگ به پرنده شلیک کرد.)

By فاعل و کننده کار را مشخص می‌کند. برای مثال:  The bird was shot by the man.

در این موارد باید از by استفاده کرد: by hand/ by post/ by phone/ by the metre/ by the dozen

Like and love

 1. like you! Will you marry me? غلط
 2. love you! Will you marry me? صحیح

Like و  love هر دو می‌توانند برای اشیا و اشخاص مورد استفاده قرار گیرند. تنها تفاوت آنها در این است که love  بسیار قوی‌تر از like است.

Teach and learn

Mr Nill learns us how to play football. غلط

Mr Nill teaches us how to play football. صحیح

 1. به معنای دادن و انتقال آموزش است اما learn به معنای دریافت آموزش است.  تعلیم و تعلم. یاد دادن و یادگیری.

Know and learn

Jack went to school to know English. غلط

Jack went to school to learn English. صحیح

Know به معنای دانستن و شناختن است و در مواقعی استفاده می‌شود که یادگیری پایان یافته است. مثال: Sheknows how to swim. (او می‌داند چطور شنا کند.)

Read and study

Lucy is reading Physics  in her room. غلط

Lucy is studying Physics  in her room. صحیح

To study به معنای سعی کردن برای یادگیری است. اما در to read  شخص کوششی برای یادگیری نمی‌کند. یک دانش آموز دروس انگلیسی، ریاضیات، تاریخ، فیزیک و .... مطالعه می‌کند. در این موارد باید از مصدر to study  استفاده کنیم. اما شخصی داستان، شعر، روزنامه و ..... می‌خواند، در این موارد از باید مصدر to read استفاده کنیم.

Take out and take off

 1. took out his hat and coat. غلط
 2. took off his hat and coat. صحیح

متضاد put on (پوشیدن)  take off (درآوردن لباس) است نه take out .

hardly and hard

She rubbed her eyes hardly. غلط

She rubbed her eyes hard. صحیح

Hard به معنای به سختی، سخت و شدیدا است. (هم قید و هم صفت است و می تواند همراه اسم یا به تنهایی بیاید) Hardly به معنای به ندرت و بدشواری است. (در این شکل همیشه قید است)

Many and much

My brother hasn’t much books. غلط

My brother hasn’t many books. صحیح

Many با اسامی جمع قابل شمارش می‌آید. مانند: many books/ many boys

Much با اسامی غیر قابل شمارش می‌آید. مانند: much water/ much milk

Few and a few

Although the question was easy, a few boys were able to answer it. غلط

Although the question was easy, few boys were able to answer it. صحیح

تفاوت  a few و few : هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از few  کوچکترین حد ممکن است. به معنی جمله دوم توجه کنید: گرچه سوال آسان بود کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.

به مثال دیگری در باره a few  توجه کنید:

Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند