بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 


تلفظ حرف A
--------------

حرف a صداهای مختلفی دارد، مثل ( آ )، ( اُ )، ( اَ ) و غیره که بر اساس حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد.
مثلاً اگر a قبل از r، th، ph، l و ss بیاید معمولاً صدای ( آ ) یا ( اَ ) می دهد، مانند:
car, park, father, pass, path, star, craft, after, telegraph, calm, bar, photograph, grass, bath, class

نکته: هرگاه بعد از a حرف l و بعد از آن یکی از حروف m, v یا f باشد، نه تنها a صدای ( آ ) می دهد بلکه l نیز تلفظ نمی شود، مانند: 
palm , half , halves

اگر a قبل از حروف w یا l باشد معمولاً صدای ( اُ ) می دهد، مانند:
low , saw , jaw , small , chalk , also , all 

اگر بعد از a یکی از حروف i یا y بیاید، صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد، مانند:
say , way , hair , air , chair

در کلماتی که دارای حرف a باشد و حرف آخر کلمه هم e باشد، a صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد، مانند: 
take , table , face , shake , blade , save

در کلماتی که دارای ترکیب tion و یا tive باشند، حرف a صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد، مانند: 
native , nation , dilation , realization , station , relation

در کلماتی که به y ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر a باشد، صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد، مانند: 
lady , baby

به طور کلی در غیر از این موارد بالا ، a معولاً صدای ( اَ ) می دهد، مانند: 
bad , mat , sad ,cat

نکته: در برخی از کلمات که حرف اول آنها a می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل b یا g قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل O یا a و یا غیره بیاید، a اول کلمه به صورت ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود، مانند: 
again , about , ago , adore