بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مهارتهای زبانی

 

مهارت های چهارگانه :

1- مهارت شنیداری (listening  )

    برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گیرند تا

    مهارت های دریافتی زبان (receptive skills  ) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته  

    شود تا دست به تولیدزبان بزنند ، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می کند .

    مهارت شنیداری می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دانش پایه زبانی را در خود تقویت کنند. انجام

    فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری کمک کند:

      1- شنیدن و تکرار کردن (listen and repeat  )

      2- شنیدن و اشاره کردن یا شنیدن جور کردن (listen and point  or listen and match )

      3- شنیدن و خواندن (listen and repeat  )

      4- شنیدن و انجام دادن (listen and do  )

2- مهارت گفتاری (Speaking  )

    این مهارت به دانش آموزان فرصت می دهد تا الگوهای زبانی جدید را بطور شفاهی تمرین کرده و

    تولید نمایند . انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت گفتاری کمک کند:

     1- ایفای نقش (role play )

     2- انجام تمرینات شفاهی (oral drills )

     3- بازگو کردن یک متن کوتاه شنیده شده یا خوانده شده

     4- شرح فعالیت های روزمره

     5- حدس زدن و کامل کردن ادامه یک متن از طریق گوش کردن یا یک متن ناقص

     6- توصیف یک تصویر و یا چند تصویر مربوط به هم.

     7- مقایسه بین دو یا چند تصویر

 

3- مهارت خواندن  (Reading  )

    در تدریس  مهارت خواندن ، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا می شوند. سپس

    با روش دیدن و گفتن (look and say  ) بیان کلمات را به عنوان یک واحد به طور شفاهی تمرین

    می کنند. خواندن کلمات جدید با روش  (listen  and  read  ) انجام می شود و معانی آن نیز به

    وسیله تصا ویر درک می شوند. تشخیص کلمات جدید و تسلط بر شکل نوشتاری آنها به وسیله

    تمرینات موجود در کتاب کار و به کارگیری جداول و غیره  تقویت می گردد. در گام بعدی به دانش

    آموزان کمک میگرد دتا بین حروف نوشته شده در یک کلمه وتلفظ آنها ارتباط برقرار کنند (phonics  ) .

     به تدریج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات کوتاه توسعه می دهند تا جایی که قادر  خواهند  بود تا متون خواندنی را خوانده و درک نمایند و به سئوالات آن پاسخ دهند.     

4- مهارت نوشتن (Writing  )

    از آنجایی که نگارش زبان فارسی با انگلیسی که یک زبان خارجی می باشد متفاوت است . لازم ا ست

     که دانش آموزان به  انجام یک سلسله فعالیت های که در اصطلاح  فعالیت های ” پیش نوشتاری“ گفته   میشود

     مبادرت ورزند. هدف از این نوع فعالیت ها ایجاد هماهنگی در کنترل حرکات دست و چشم ، رعایت فاصله و

     تمرین  و ممارست در حرکات روان و سریع قلم با خودکار جهت دست یابی به ریتم طبیعی نوشتن حروف در

    انگلیسی می باشد. مهارت دستخط  با حرکات ساده شروع شده و ابتدا با نمرین الگوهای حروف و سپس به نوشتن

    حروف بزرگ و کوچک ادامه می یابد . در نهایت به ارتباط  حروف با یکدیگر به شکل تقریبا سر هم

    (semi  cursive  ) ختم می گردد . با انجام این کار دانش آموزان به یک دستخط زیبا ، واضح و  روان    دست   پیدا خواهد کرد. در مرحله بعد ، مهارت نوشتن از طریق انجام تمرینات در کتاب درسی و کتاب کار توسعه

    می یابد و در نهایت نوشتن کنترل شده  جملات و ساختارهای گرامری تدریس شده با نظارت معلم انجام می شود.

                                مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی:

 در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های ” شنیداری ، گفتاری ،

 خواندن  و نوشتن ”را در خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعا ل و همکاری گروهی دانش آموزان در فرایند تدریس ، دستیابی اهداف فوق را

آسان تر می سازد .  از جمله موارد مورد تا کید در امر آموزش زبان عبارتند از :

1- بکار گیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (  Practical Tasks ) مرتبط با شرا یط واقعی زبان انگلیسی .

2- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction  ) با یکدیگر

3- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش

آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد.

4-  برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy  ) و نیز بکارگیری  روان و سلیس زبان (fluency  ) .

5- ایفای نقش معلمین بعنوان تسهیل کننده آموزش  به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و

فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning - directed activities  ) افزایش یابد.

6- فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد.

7- انجام کارهای گروهی ، سرودها  ، بازی های زبانی  و ایفای نقش در کلاس.

 

روش تدریس متون خواندنی ( Reading  )

الف- مرحله آمادگی (Presentation  )

    1- از دانش آموزان بخواهید کتاب هایشان را ببندند .چارت یا اسلاید حاوی تصاویر مربوط را  نمایش دهید.

    2- با توضیحات کلی و یا طرح چند سئوال در ارتباط با موضوع متن ، در دانش آموزان ایجاد آمادگی کنید.

    3- با در نظر گرفتن ”  روش تدریس لغات جدید ” تعدادی از کلمات که در فهم متن ایجاد اشکال میکنند  را

      تدریس کنید.

    4-از دانش آموزان بخواهید با نگاه کردن به چارت  ، اسلاید و تصاویر  به  متن  گوش دهند . به آنها بگویید

     که بعد از گوش کردن به متن خوانده شده سئوالات درک مطلب خواهید پرسید.

 

ج- مرحله تمرین و تولید ( Practice and Production )

  1- بار دیگر نوار را روشن کرده و پس از گوش کردن به نوار سئوالات درک مطلب جزئی تر را

    از دانش آموزان بپرسید .

  2- متن را با مکث های منطقی خوانده و از دانش آموزان بخواهید بعد از شما تکرار کنند.

  3- از تعدادی از دانش آموزان بخواهید که قسمت هایی از متن را بلند خوانده و اشکالات تلفظی آنها را تصیصح

    کنید.

  4- سئوالاتی از دانش آموزان بپرسید که برای جواب دادن به آنها مجبور باشند به متن مراجعه کنند و از تکنیک

    های خواندن برای درک مفهوم کلی (skimming  ) و وارسی متن (scanning ) استفاده کنند.

  5- در صورت نیاز ساختارهای گرامری مبهم را برای دانش آموزان به طور اجمالی توضیح دهید.

 

1- واژه های دستوری  (Function Words ) : عبارتند ازضمایر، حروف تعریف و غیره ...

2- واژه های معنایی (Content Words ) : عبارتند از  اسم ، فعل ، صفت ، و غیره ... 

    واژگان معنایی به کار رفته در دوره راهنمایی به گونه ای هستند که یا می توان در کلاس

    یافت ، یا با خود به کلاس آورد  ،یا تصویر آن را بر روی تخته کشید ، یا با لوحه به   

    نمایش گذاشت یا با انجام عملی مفهوم آن را منتقل کرد  و در نهایت توضیح مختصری به

    انگلیسی  یا فارسی داده و  از کلمات متضاد و مترادف کمک گرفت.

 

   روش تدریس لغات جدید :

   الف- مرحله معرفی (:( Presentation

     1- از دانش آموزان بخواهید که کتابهای خود را بسته  و به شما گوس دهند .

       2- واژه جدید را چند بار تلفظ کنید و معنی آن را با استفاده از فلاش کارت ، لوحه ، و یا

           خود شئ ( در صورتی که در کلاس موجود باشد) به دانش آموزان تفهیم کنید .

      3- واژه جدید را در یک یا دو جمله جدید به کار ببرید تا مفهوم آن کاملا درک شود .

      4- هر واژه را روی تخته نوشته و یا از روی فلاش کارت به دانش آموزان نشان دهید .

         در این مرحله هر واژه را چند بار تکرار نمائید تا فرم نوشتاری آن را در حالی که تلفظ

         واژه را می شنوند ، ببیند.

   ب- مرحله تمرین (Practice  )

     1- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما تکرار

          کنند.

     2- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما با دیدن 

          تصاویر تکرار کنند .

     3- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما با دیدن

          فرم نوشتاری تکرار کنند .

 

ج- مرحله تولید و کاربرد ( Production )

     1- کلمه های تدریس شده را با  به کارگیری از شیوه های زیر ارزشیابی کنید.

         یکی از دستورالعمل های زیر را به دانش آموزان بدهید : 

       - یک .............. به من نشان بده . Show me a ……………          

       - به ................  اشاره کن Point to a ………………….            .

       - یک .............  به من بده.         Give me a ……………….               

       - تصویر یک ........ را بکش.   Draw a picture of a ……..       

    2- جمله ای با یک جای خالی بنویسید و از دانش آموزان بخواهید با یکی از کلمات جدید  

       تدریس شده آن را کامل کنند.

    3- از دانش آموزان بخواهید تا کلمات تدریس شده را در جمله بکار ببرند.

لغات جدید به کمک تصاویر

1- معرفی کلمه :   ضمن اشاره به تصویر و کلمه ، کلمات مربوط به هر تصویر را چند بار

    تکرار کنید . در این مرحله دانش آموزان فقط گوش می دهند.

2- تکرار گروهی : ضمن اشاره به کلمه تصویر را بگویید و از دانش آموزان بخواهید بعد از

     شما تکرار کنند. این عمل را با تک تک  تصاویر انجام دهید.

 

3 - اشاره معلم و تکرار گروهی : به تصاویر اشاره کنید بدون آنکه کلمات را بر زبان آورید

    با حرکات    دست ، دانش آموزان را به گفتن کلمه مربوط به هر تصویر تشویق کنید.

4- تکرار انفرادی : از چند نفر به طور انفرادی بخواهید تا با اشاره شما به تصاویر ، کلمه

    مربوط به آن را ادا کنند. لازم به یادآوری است که دانش آموزان مجازند فقط بعد از معلم

    کلمات را بطور انفرادی یا گروهی تکرار کنند.

 

     روش تدریس پیشنهادی نکات دستوری :(۱)

 

    الف- مرحله معرفی ( Presentation )

      1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.

      2- با بکارگیری ازاشیاء و موقعیت های موجود در کلاس ، لوحه ، فلاش کارت  وغیره ...    

           جملات معنی دار کوتاهی بسازید که در آن ساختار جدیدی بکار رفته باشد.

      3- بعدازمعرفی نکته زبانی جدید با چندسئوال مختصر ، میزان فهم دانش آموزان رااندازه 

          بگیرید.

   ب- مرحله تمرین (Oral Drills  )

       1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.

      2- جمله “ الکو“ که نکته زبانی جدید را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود.

      3- از دانش آموزان بخواهید که بعداز شما تکرار کنند.

      4- از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از کلمات داده شده ، جملات را بازگو کرده و 

        تغییرات لازم را اعمال کنند . لازم به تذکر است که انجام برخی تمرینات شفاهی نظیر ” 

        سئوال و جواب ” در خصوص تصاویر ممکن است با بسته بودن کتاب میسر نباشد ، لذا از 

        دانش آموزان بخواهید در انجام این تمرینات به کتاب ها نگاه کنند.

 

ج- مرحله تولید (Written Exercises  )

  انجام موفقیت آمیزتمرینات شفاهی از طرف دانش آموزان ممکن است تضمین کننده به کار گیری صحیح نکات تدریس شده در تمرینات نوشتاری نباشد . لذا لازم است دانش آموزان تمرینات نوشتاری را بدون

کنترل معلم انجام دهند تا ارزیابی بهتری از دانش خود داشته باشند .

  1- نحوه انجام هر یک از تمرینات را بطور خلاصه توضیح داده و در صورت نیاز یک نمونه انجام

   دهید.

  2- از دانش آموزان بخواهید تا تمرینات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در کلاس مورد ارزیابی قرار گیرد.

روش تدریس اصوات (Phonetics ):

  الف- مرحله معرفی (  Presentation )

    1- از دانش آموزان بخواهید کتاب هایشان را بسته و به شما گوش دهند.

    2- نوار قسمت مورد تدریس را روشن کرده و یا خود با صدای بلند کلمات را

      چند بار بخوانید.

  ب- مرحله تمرین (Practice )

   1- کلاس را به دو قسمت تقسیم کنید از یک گروه بخواهید بعد از شما تکرار کنند

     در حالی که گروه دیگر گوش میدهند. سپس نقش گروه ها را عوض کنید. بدین

     طریق فرصت برای تشخیص صوت جدید مهیا خواهد شد.

   2- از کل کلاس بخواهید بعد از شما تکرار کنند . تکرار انفرادی نیز بخواهید.

   3- کلماتی که دارای صوت جدید می باشند بر روی تخته سیاه نوشته و یا از دانش

     آموزان بخواهید به کتاب هایشان نگاه کرده و کلمات را بعد از شما تکرار کنند .

 

 ج- مرحله تولید(  Production )

   1- از دانش آموزان بخواهید کلمات را بصورت انفرادی تکرار کنند . تصحیح

      خطا های تلفظی توصیه می شود.

   2- مثال های بیشتری برای دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید کلماتی که

     صوت مشابه دارند را در کتاب خود پیدا کنند.

 

مرحله تمرین (Oral Drills )در زبان انگلیسی

مرحله تمرین (Oral Drills  )

      1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.

      2- جمله “ الگو“ که نکته زبانی جدید را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود.

      3- از دانش آموزان بخواهید که بعداز شما تکرار کنند.

      4- از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از کلمات داده شده ، جملات را

        بازگو کرده و تغییرات لازم را اعمال کنند . لازم به تذکر است که انجام

       برخی تمرینات شفاهی نظیر ” سئوال و جواب ” در خصوص تصاویر

       ممکن است با بسته بودن کتاب میسر نباشد ، لذا از دانش آموزان بخواهید

       در انجام این تمرینات به کتاب ها نگاه کنند.

     هدف از تمرینات  Oral Drills:

        برای تقویت مهارت ” شنیداری  ”(Listening  ) و ” مهارت گفتاری ”

        (Speaking ) لازم و ضروری می باشد.

 

 

روش تدریس مکالمه در زبان انگلیسی

 

روش تدریس پیشنهادی  مکالمه:

 الف- مرحله معرفی (Presentation )

   1- جهت ایجاد آمادگی دانش آموزان برای پذیرش مکالمه از آنها چند سئوالی در مورد   موضوع  مکالمه 

       بپرسید ویا توضیح خلاصه ای در مورد آن بدهید.

    2- با استفاده از تصاویر و اشیا ء موجود و یا کشیدن شکل بر روی تخته سیاه موضوع 

      مکالمه را معرفی کنید.ممکن است لازم باشد که مفهوم مکالمه را به طور خلاصه  توضیحی

      در مورد آن بدهید.

    3- کلمات جدید موجود در مکالمه که در فهم آن نقش دارند را تدریس کنید.

    4- از دانش آموزان بخواهید که به مکالمه گوش دهند به آنها بگویی که سئوالاتی راجع به متن از آنها

     خواهید پرسید.

    5- چند سئوال درک مطلب از دانش آموزان بپرسید که موضوعات کلی مکالمه را در بر گیرد . پاسخ

     های کوتاه را از دانش آموزان بپذیرید .

    6- یک بار دیگر از دانش آموزان بخواهید که به متن مکالمه گوش دهند و به سئوالات جزئی تری

     پاسخ دهند .

   7- از دانش آموزان بخواهید  که کتاب هایشان را باز کنند و با نگاه کردن به متن به مکالمه گوش

      دهند.

   8- اگر لازم باشد متن مکالمه به انگلیسی توضیح دهید و ساختارهای مهم را برای دانش آموزان  

        توضیح  دهید. 

 ب- مرحله تمرین (Practice ) :

  1- مکالمه را با مکث های منطقی بلند بگویید و از دانش آموزان بخواهید به صورت دسته جمعی 

    و انفرادی تکرار کنند.

   2- کلاس را به دو قسمت تقسیم کنید و به هر قسمت نقشی واگذار کنید و از آنها بخواهید نقش های

    خود را تکرار کنند و در نهایت از دانش آموزان بخواهید که به صورت انفرادی ایفای نقش کنند.

  ج- مرحله تولید (Production )

    1- مکالمه را بر روی تخته سیاه نوشته و بعضی از کلمات و عبارات را پاک کنید و از دانش

     آموزان بخواهید آن را جایگزین کنند.

    2- از دانش آموزان بخواهید که دو به دو مکالمه را انجام دهند.

    3- از دانش آموزان بخواهید در منزل به  تمرین مکالمه پرداخته و آماده ایفای نقش در جلسه بعد

      باشند.