بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی: 

American English And British English Spelling Differences In Writing:i

زبان انگلیسی که در بریتانیا و آمریکا صحبت می شود بسیار شبیه به هم بوده و تنها در موارد معدودی ازجمله در املا، چگونگی تلفظ کلمات، کاربرد واژگان و دستور زبان تفاوت هایی در آنها دیده می شود. البته این تفاوت ها آن قدر ناچیز است که مردم این دو منطقه به راحتی منظور یکدیگر را فهمیده و درایجاد ارتباط با یکدیگر مشکل خاصی ندارند. البته باید به این مطلب اذعان داشت که طی سال های اخیر، بریتانیائی ها تحت تأثیر مردم آمریکا قرار گرفته و در نحوه ی صحبت کردن خود از شیوه ی آمریکایی ها تبعیت می کنند.

 

بطور کلی کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با en آغاز می شوند در انگلیسی آمریکایی با in نوشته می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

در جعبه قراردادن

incase

encase

پیچیدن

infold

enfold

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی به our ختم شده اند در انگلیسی آمریکایی با or نوشته می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

رنگ

color

colour

احترام، افتخار

honor

honour

 

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با ou نوشته می شوند در انگلیسی آمریکایی با o نوشته می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

قالب

mold

mould

سوختن

smolder

smoulder

 

تعدادی از کلمات در انگلیسی بریتانیایی با ce و در انگلیسی آمریکایی با se نوشته می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

توهین، گناه، رنجش

offense

offence

دفاع

defense

defence

تظاهر

pretense

pretence

گواهینامه

license

licence

اگر به کلمات فوق، پسوندی که با حروف با صدا شروع می شود، اضافه کنند در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی با s نوشته می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

مدافع

defensive

defensive

متخلف

Offensive

Offensive

کلمه Practice در حالت فعلی، در انگلیسی بریتانیایی به صورت practise و در انگلیسی آمریکایی به صورت practice نوشته می شود.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

تمرین کردن

practice

practise

کلماتی که در زبان انگلیسی به re ختم شده اند، اغلب در انگلیسی آمریکایی به er ختم می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

مرکز

center

centre

تأتر

theater

theatre

متر

meter

metre

کلماتی که به تلفظ “آیز” ختم شده اند، در زبان انگلیسی بریتانیایی با ise و در آمریکایی با ize نوشته می شوند.

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

عذر خواهی کردن

apologize

apologise

با حرف بزرگ نوشتن

capitalize

capitalise

انتقاد کردن

criticize

criticise

فهمیدن

realize

realise

صرفه جویی کردن

economize

economise

املای برخی از کلمات در هر دو زبان انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی یکسان بوده و به ise ختم می شوند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

حقیر شمردن

despise

despise

مباشرت کردن

supervise

supervise

تعجب کردن

surprise

surprise

تمرین کردن

exercise

exercise

توصیه کردن

advise

advise

تبلیغ کردن

advertise

advertise

املای برخی از کلمات نیز در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی همانند بوده و به ize ختم شده اند.

مثال:

معنی

انگلیسی آمریکایی

انگلیسی بریتانیایی

منظم کردن

regularize

regularize

انقلابی کردن

revolutionize

revolutionize

ملی کردن

nationalize

nationalize

پاستوریزه کردن

pasteurize

pasteurize

با نمونه یا عیار قانونی مطابق کردن

standardize

standardize