بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اعداد کسری Fractions در انگليسي
.
برای بیان اعداد کسری معمولاً صورت کسر را معمولی 
و مخرج کسر را **ترتیبی می‌خوانیم:

1/16 = one-sixteenth

0.1 OR 1/10 = one-tenth 

1/8 = one-eighth

2/10 = 0.2 = two-tenths 

(¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

0.3 = three-tenths = 3/10 

1/3 = one-third 

3/8 = three-eighths

4/10 = 0.4 = four-tenths 

½ = one half 

6/10 = 0.6 = six-tenths

5/8 = five-eighths 

2/3 = two-thirds 

7/10 = 0.7 = seven-tenths 

(¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American)

15/16 = fifteen-sixteenths

گاهی اوقات ممکن است از کلمه‌ی over به معنای روی هم استفاده شود. مثلاً برای 8/2 گفته شود:
eight over two بیشتر در بریتانیايي البته
.