بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاون hope‌ با wish  در چيست؟

I wish …

برای wish  میگوییم wish sb sth
مثالز:
I wish you luck.
خوشبختي برات آرزو ميكنم
.
I wish you every success
موفقيت بيش از پيش برات آرزو ميكنم
.
I wish you a happy birthday
برات تولد خوشي آرزو ميكنم
.
اما توجه داشته باشيد كه
نمی‌توانیم بگوییم wish that sth happens

در این موقعیت از  hope  استفاده می کنیم
I hope you get this letter before you go away
اميدوارم قبل از اينكه بري اين نامه رو دريافت كني
.
و حالا wish  و hope  را مقایسه کنید :
I wish you a pleasant stay here
آرزو ميكنم اينجا اقامت دلچسبي داشته باشي
.
I hope you have a pleasant stay here
اميدوارم كه اينجا اقامت دلچسبي داشته باشي
.
نكته:
وقتی ما بخواهیم به خاطر نداشته هایمان یا خواسته هایمان حسرت بخوریم از wish  استفاده می کنیم
.
در این صورت بعد از wish  حالت گذشته ی افعال رو استفاده می کنیم
به اين صورت:
I wish + past …
I wish I knew what to do about the problem.
كاش ميدونستم در مورد اين مسئله چه كار كنم
.
I wish I had a new car.
كاش يه ماشين جديد داشتم
.

اگر کاری رو در گذشته انجام دادید و حالا از انجام اون پشیمونید از فرمول wish + had  استفاده می کنید
مثالز:
I wish I had known about the party.
كاش در مورد مهماني ميدونستم
.
It was stupid thing to say. I wish I hadn't said it
گفتن اون چيز احمقانه بود؛ كاش نميگفتم اش
.
برای مواردی که قادر به انجام کاری نیستیم و از این بابت ناراحت هستیم از فرمول wish + could  استفاده می کنیم
مثالز:
I'm sorry I have to go. I wish I could stay longer.
متاسفم بايد بروم؛ كاش ميتونستم بيشتر بمانم
.
I've meet that man before. I wish I could remember his name
من اون آقا رو قبلا ديده ام؛ كاش اسمش رو يادم بياد
.

** بعد از wish  همیشه حالت گذشته ی فعل به کار میرود
** برای it, he, she, I  ه بعد از wish  از were  استفاده می کنیم نه was  !
مثالز:
I wish she were my sister.
كاش او خواهرم بود
.
I wish I were a bird
كاش من يك پرنده بودم
.
*البته در صحبت کردن استفاده از was  بغد از I  بلامانع است اما در نوشتار نه !!
I wish I was bird
كاش من يك پرنده بودم
.
.
.
كتاب عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
كتابي بي نظير براي اولين بار در دنيا
نزديك به9000عبارت و جمله و اصطلاح انگليسي همراه با معني فارسي
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/n4kmWj