بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

This message is beyond all relationships
.
When I'll be dead....., your tears will flow,.. But I won't know... Cry for me now instead !
.
you will send flowers,.. But I won't see... Send them now instead !
.
you'll say words of praise,.. But I won't hear.. Praise me now instead !
.
you'll forget my faults,.. But I won't know... Forget them now, instead !
.
you'll miss me then,... But I won't feel... Miss me now, instead
.
you'll wish... you could have spent more time with me,... Spend it now instead !!
.
Moral......''Spend time with a person you love the most , the one you care for. Make him/her feel special, for you never know when time will take them away from you forever''!