بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ده سوال خدا به زبان انگلیسی و فارسی God's questions
.
.
1. God won't ask what kind of car you drove,
He'll ask how many people you drove who didn't have transportation.
1- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چه اتومبيلي سوار شده اي،
بلكه خواهد پرسيد كه چند نفر را كه وسيله نداشتند به مقصد رساندي...
===================
2. God won't ask the square footage of your house,
He'll ask how many people you welcomed into your home.
2- خداوند از تو نخواهد پرسيد زير بناي خانه ات چند متر بود،
بلكه خواهد پرسيد كه چند نفر را در خانه ات خوش آمد گفتي...
===================
3. God won't ask about the clothes you had in your closet,
He'll ask how many you helped to clothe.
3- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چه لباس هايي در كمد داشتي،
بلكه خواهد پرسيد كه به چند نفر لباس پوشاندي...
===================
4. God won't ask what your highest salary was,
He'll ask if you compromised your character to obtain it.
4- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه بالاترين ميزان حقوق تو چقدر بوده است،
بلكه خواهد پرسید آيا سزاوار گرفتن آن هستي...
===================
5. God won't ask what your job title was,
He'll ask if you performed your job to the best of your ability.
5- خداوند از تو نخواهد پرسيد عنوان و مقام شغلي تو چه بود،
بلكه از تو خواهد پرسيد آيا آن را به بهترين نحو انجام دادي...
===================
6. God won't ask how many friends you had,
He'll ask how many people to whom you were a friend.
6- خداوند از تو نخواهد پرسيد چه تعداد دوست داشتي،
بلكه خواهد پرسيد براي چند نفر دوست و رفيق بودي...
===================
7. God won't ask in what neighborhood you lived,
He'll ask how you treated your neighbors.
7- خداوند از تو نخواهد پرسيد در چه منطقه اي زندگي ميكني،
بلكه خواهد پرسيد چگونه با همسايگانت رفتار كردي...
===================
8. God won't ask about the color of your skin,
He'll ask about the content of your character.
8- خداوند از تو نخواهد پرسيدكه پوستت به چه رنگ بوده است؟
بلكه خواهد پرسيد كه چگونه انساني بودي...
===================
9. God won't ask how much did you make your business grow,
He’ll ask how much did you help others to grow.
9- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چقدر کسب و کارتان را رشد دادید،
بلكه خواهد پرسید چقدر به کسب و کار بقیه کمک کردید تا رشد کند...
===================
10. God won't ask if you loved and worshiped him,
He’ll ask how much did you love and worship your parents,
10- خداوند از تو نخواهد پرسيد که آیا عاشق خدا بودید و وا را پرستیدید،بلكه خواهد پرسيد چقدر عاشق والدینتان بودید و آنها را پرستیدید...