بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اگر شما یک سیب داشته باشید و من هم یک سیب ...
if, each of us have one apple 

و سیب ها را با هم عوض کنیم،
and we exchange those apples together,

هر دومان همچنان یک سیب داریم....
each of us will still have one apple... 

اما اگر شما یک ایده داشته باشید
but if you have an idea 

و من هم یک ایده ...
And if I have an idea too...

اگر ایده هایمان را با هم عوض کنیم،
if we exchange our ideas together,

آنگاه هر کدام از ما دو ایده دارد...
then each of us will have two ideas