بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

MATHEMATICAL OPERATIONS
خواندن عملگر های ریاضی در انگلیسی چی جوریه؟
.
اشتراک کن نیای بگی کجاست

.
جمع : +
.
plus,/ and/ added to:
2+3=5
عبارت ریاضی بالا را میتوانید به یکی از حالتهای زیر بخوانید
Two plus 3 is 5 / 2 and 3 is 5/ 2 plus 3 equals 5/ 3 added to 2 is 5/2 plus 3 is 5.
پلاس
.
تفریق/ منها –
.
minus/ less/subtracted from:
6-4=2
عبارت ریاضی بالا را میتوانید به یکی از حالتهای زیر بخوانید
six minus four is 2, or 6 less 4 is 2, or 4 subtracted from 6 is 2, or 6 minus 4 equals 2.
ماینِس
.
ضرب x
times/ multiplied by:
2x3=6
عبارت ریاضی بالا را میتوانید به یکی از حالتهای زیر بخوانید
Two times 3 is 6/ 2 multiplied by 3 is 6/ 2 times 3 equals 6.
.
تقسیم ÷
divided by/goes into: 
8÷2=4 
عبارت ریاضی بالا را میتوانید به یکی از حالتهای زیر بخوانید
Eight divided by 2 is 4/ 2 goes into 8 4 times/ 8 divided by 2 equals 4.
.
.
.
مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن را از دست ندهید
─────────────────────
کتاب الکترونیکی504 لغت اساسی انگلیسی
در لینک زیر میتونید نمونه رایگان رو دانلود کنید و تهیه کنید:
http://goo.gl/EyiNEq
─────────────────────
مجموعه های بسیار مفید و باحال آموزشی
در سایت انگلیسی مثل آب خوردن
http://www.abcxyz.ir/