بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دو مخفف خیلی پرکاربرد عبارتند از am و pm

am مخفف ante meridiem به معنی "قبل از ظهر" 
و
pm مخفف post meridiem به معنی "بعد از ظهر" است