بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

برای "تقریبا" توی زبان انگلیسی بیان های مختلفی وجود داره که با مثالهایی بیان می کنيم

About: A Pride costs about 5430$ in Iran.. 
یک پراید در ایران حدودا به قیمت 5430 دلار می باشد..

Approximately: Our driving will take approximately 5.5 hours.. 
رانندگی ما حدودا 5.5 ساعت طول خواهد کشید..

Roughly: The room's temperature is roughly 16 ^C..
دمای اتاق حدودا 16 درجه سلسیوس می باشد..

Thereabout: He is 26 years old or thereabout..
او 26 ساله یا در همین حدود می باشد..

Or so: Our destination isn't far, 6Km or so..
مقصدمان دور نیست، 6 کیلومتر یا در همین حدود..

Nearly: It's nearly 8 o'clock, don't you want to go?
حدودا ساعت 8 هست، نمیخواهی بروی؟