بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ترجيح ميدم كه فلان.... / مايلم كه بهمان... / اين رو به جاي اون ترجيح دادن
.
.
خببب؛ حالا چي جوري بگيم؟؟؟؟؟
.
الان ميگم؛ هول نكن. 
.
يه ساختار داريم؛ كه خيلي ساده است: به صورت زير:
/I would/had rather + /verb
.
I'd rather talk about this later.
ترجيح ميدم در مورد اين بعدا" حرف بزنم
.
I'd like to eat at home than go get fast food.
ترجيح ميدم توي خونه غذا بخورم به جاي بيرون غذا خوردن
.
I'd rather ski than snowboard.
اسكي رو به اسنو بورد ترجيح ميدم
.
I'd rather stay late than come in early tomorrow.
ترجيح ميدم فردا دير بيام به جاي زود اومدن
.
I'd rather handle the problem myself.
ترجيح ميدم خودم مشكل رو حل كنم
.
I had rather go home than stay out too late.
مايلم زود برم خونه تا بيرون بمونم
.
I had rather listen to my parents or get in trouble.
ترجيح ميدم به والدينم گوش بدم تا توي دردسر بيفتم
.
I would rather exercise than sit on the couch all day.
ترجيح ميدم تمرين كنم تا همه ي روز رو روي نيمكت بشينم
.
I would rather complete my task early.
ترجيح ميدم كارم رو زودتر تموم كنم
.
I would rather know the answer.
مايلم كه جواب رو بدونم