بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دارم فلان ميگيرم / دارم فلان ميشم / دارم فلان ميكنم و ....
.
يه ساختار داريم در انگليسي كه با
I'm getting
شروع ميشه.
وقتي كه شما بخواهيد؛ به كسي بگوييد كه داريد؛ يك مالكيت رو به دست مياريد و يا تحت تاثير رخداد و ... قرار ميگيريد و اينكه در حال پيشرفت به سمت اون اتفاق و رخداد هستيد از اين ساختار استفاده ميشه.
.
توضيحش يه ذره سخته؛ با مثال بهتر متوجه مي شيد.
.
.
مثالز:
I'm getting better.
دارم بهتر ميشم.
.
I'm getting ready for bed.
دارم براي رفتن به رتحتخواب آماده ميشم
.
I'm getting a tooth ache.
دارم دندان درد ميگيرم/پيدا ميكنم
.
I'm getting a cold.
دارم سرما ميخورم
.
I'm getting married.
دارم ازدواج ميكنم
.
I'm getting tired.
دارم خسته ميشم
.
I'm getting good at reading.
دارم در مطالعه كردن بهتر ميشم
.
I'm getting a new car.
دارم يه ماشين نو ميخرم
.
I'm getting a job.
دارم يه شغل به دست ميارم
.
I'm getting a puppy.
دارم يه توله سگ ميگيرم
.
I'm Getting Ready
دارم آماده ميشم
.
I'm getting old
دارم پير ميشم
.
I'm getting fatter everyday
هر روز دارم چاق تر ميشم
.
I'm getting fired
دارم اخراج ميشم