بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

افعال دو قسمتی دو دسته اند: Phrasal verbs
جدا شدنی و جدا نشدنی
.
در افعال جدا شدنی ، مفعول اگه به صورت اسم باشه میتونه هم قبل و هم بعد حروف اضافه قرار بگیره.......و اگر به صورت ضمیر باشه، فقط قبل از حروف اضافه قرار میگیره
.
She put on her dress
she put her dress on
she put it on
--------------------
اما در افعال جدا نشدنی، مفعول چه به صورت اسم و چه ضمیر فقط بعد از حروف اضافه میاد
she look after the children
she look after them
--------------------
نمونه هایی از افعال جدا شدنی عبارتند از:
turn (on/off/up/down) 1
pick / wake / look / call / take / give + up 2
put on / take off/ give back 3.