بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

چند تا از وزارتخانه ها به فارسی و انگلیسی
.
.
Ministry of Health, Treatment and Medical Training
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
.
Ministry of Education
وزارت آموزش و پرورش
.
Ministry of Islamic Guidance
وزارت ارشاد اسلامی
.
Ministry of Economy and Finance
وزارت اقتصاد و دارایی
.
Ministry of Cooperation
وزارت تعاون
.
Ministry of Justice
وزارت دادگستری
.
Ministry of Roads and Transportation
وزارت راه و ترابری
.
Ministry of Labor and Social Affairs
وزارت کار و امور اجتماعی
.
Ministry of the Interior
وزارت کشور
.
Ministry of Commerce
وزارت بازرگانی
.
Ministry of Industry
وزارت صنایع