بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

فرق بین tell و say
 

هر دو به معنای گفتن می باشد، با این تفاوت که بعد از say یا مفعول نداریم یا مفعول غیر شخص داریم. اما بعد از tell حتما مفعول شخصی خواهیم داشت.
I say
من می گویم

I say this
من این را می گویم

I say that
من آنرا می گویم.

I say something
یک چیزی می گویم.

What do you want to sayتو چی می خواهی بگویی؟

I tell you
من به تو می گویم.

I want to tell you something
می خواهم به تو یک چیزی بگویم.

What do you want to tell me?چه چیزی می خواهی به من بگویی؟
l