بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

موزیکی بسیار زیبا همراه با متن و ترجمه 
.
از کریس د برگ؛ به نام: Chris de burgh
When I Think Of You /زمانی که بتو فکر می کنم
دانلود آهنگ در انتهای پست.
.
There is something on my mind
چیزی در ذهنم است
.
and I'm losing concentration
و تمرکزم را از دست داده ام
.
And I feel it every time that you are near me.
و آنرا هر بار که در کنارم هستی احساس می کنم
.
I could tell you all about
من میتوانستم بتو در باره همه چیز بگویم
.
your picture at my bedside
درباره عکست درکنارم
.
I should call you sometime
می بایست تو را صدا می زدم
.
and talk it over
و همه چیز را می گفتم
.
'Cos I get a kick inside
چرا که ضربه ای را در درون احساس میکنم
.
and I feel a tingle too
و همچنین تلنگری را
.
It just comes from time to time
که مدام و مدام تکرار می شود
.
And it only happens
و آن فقط زمانی اتفاق میافتد که
.
When I think of You, sleeping
بتو فکر می کنم که آرمیده ای
.
when I'm dreaming, when I wake up
زمانی که خواب میبینم ،زمانی که برمی خیزم
.
when I think of you, walking
زمانی که بتو فکر می کنم ، که قدم میزنی
.
when I'm talking
زمانی که حرف میزنم
.
when I look up,
زمانی که می نگرم
.
when I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم
.
You take me away to a land of mass confusion
تو مرا به دنیای بزرگ سرگشتگی میبری
.
And I don't know what to say
و نمیدانم که چه بگویم
.
when I am near you
زمانی که در کنارت هستم
.
I could stand here all day long
میتوانستم تمام روز را در اینجا بایستم
.
just staring at your window
و به پنجره ات بنگرم
.
But I have so much to do
اما کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
.
that's so important
که خیلی مهم هستند
.
Then I get a kick inside, and I feel a tingle too
آنگاه ضربه ای را از درون احساس میکنم و تلنگری را
.
It just comes from time to time
آن مدام و مدام تکرار میشود
.
And it only happens
و تنها زمانی روی میدهد
.
When I think of You, sleeping
بتو فکر می کنم که آرمیده ای
.
when I'm dreaming, when I wake up
زمانی که خواب میبینم ،زمانی که برمی خیزم
.
when I think of you, walking
زمانی که بتو فکر می کنم ، که قدم میزنی
.
when I'm talking, when I look up
زمانی که حرف میزنم زمانی که می نگرم
.
when I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم
.
You may get the feeling that I'm dancing on the ceiling
تو ممکن است اینطور احساس کنی که من در حال رقصیدن بروی بام هستم
.
When I get a kick inside, and my head is spinning too
زمانی که ضربه ای را از درون احساس میکنم و سرم گیج می رود
.
It just comes from time to time
آن مدام و مدام تکرار میشود
.
And it only happens
و تنها هنگامی رخ میدهد که
.
When I think of You, sleeping
بتو فکر می کنم که آرمیده ای
.
when I'm dreaming, when I wake up
زمانی که خواب میبینم ،زمانی که برمی خیزم
.
When I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم
.
when I whisper to your picture, when I kiss it
زمانی که با عکست نجوا میکنم، زمانی که آنرا میبوسم
.
when I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
.
When I think of you, when I'm dreaming
زمانی که بتو فکر می کنم ، زمانی که رویا میبینم
.
we're together, on my sofa
که بروی مبل و در کنارم نشسته ای
.
When I think of you
زمانی که بتو فکر میکنم
.
when I'm wishing that we're kissing, when we're dancing
و در آرزویم ترا میبوسم و با تو میرقصم
.
When I think of you
زمانی که بتو فکر می کنم
.
لطفا" به اشتراک بگذارید؛ دیگران هم لذت ببرند و استفاده کنند
سپاس از شما 
.
دانلود آهنگ:
http://goo.gl/vTGKFM
.
دوستان؛ 
درصورتی یادگیری انگلیسی با موسیقی رو دوست دارید
مجموعه زیر رو از دست ندید:
قابل استفاده در موبایل وکامپیوتر و تبلت و دستگاه پخش ام پی ثری
مجموعه پنجاه موزيك آموزشي
گلچيني از بهترين و معروفترين موزيك ها با هدف آموزشي
همراه با موزيك+ متن موزيك+ترجمه فارسي
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/RZRr55