بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

Don't give up your dream مبادا كه روياهايت را فرو گذاری

Don't give up your dream
مبادا كه روياهايت را فرو گذاری
I know you're going to make it ...
مي دانم , برآني كه انجامش دهی
It may take time and hard work
شاید زمانبر باشد و تلاش زیادی بخواهد
You may become frustrated and at times you'll feel
like giving up
شايد بفرسايي و گاهی حس تسلیم به تو دست دهد
some times you may even wonder if it's really worth it
گاه ترديد كني كه به اين همه سختی می ارزد؟
But I have confidence in you
اما من به تو ايمان دارم
and I know you'll make it , if you try.
و هیچ تردیدی نداریم که اگر سعی کنی، انجامش خواهی داد
Amanda Pierce