بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 08

Certainly!
بدیهی است!
.
Good afternoon
بعد از ظهر بخیر

Good evening sir
عصر بخیر آقا
بين ساعت 19 تا 23evening:

Good Luck
موفق باشید
.
Good morning
صبح به خیر
.
Great
عالي
.
Happy Birthday
تولدت مبارک
.
Have a good trip
سفر خوبی داشته باشید
.
Hello
سلام
.
Nice to meet you
از ملاقات شما خوشوقتم
.
Please call me
لطفا با من تماس بگیر
.
Come here
بیا اینجا
.
Do you think it'll rain today?
آيا فكر ميكني كه امروز باران بياد؟
.
Do you think it's going to rain tomorrow?
آيا فكر ميكني كه فردا ميخواهد باران بيايد؟
.
Does it often snow in the winter in Massachusetts?
آيا اغلب در زمستانِ ماساچوست برف ميبارد؟
.
How's business?
کسب و کار چگونه است؟/ كار و بار چطوره؟
.
Is it close?
آيا نزديك است؟