بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغات و عبارتهاي انگلیسی مربوط به پول و خرد كردن پول


dollar
bill
اسکناس
A bill is paper money.
 
penny
cent
 

سنت (یک صدم دلار و برخی پول های رایج دیگر)
Cent is another word for penny.
 
money
change
بقیه پول
Your change is the money you get back after paying for something.
 
changepurse
change purse
کیف دستی زنانه (کیف پول خرد)
Coins are carried in a change purse.
 
check
check
چک
A check is a piece of paper that is an order for a bank to pay money from a bank account.
 
checkbook
checkbook
دسته چک
Checks are kept in a checkbook.
 
quarter
coin
سکه
A coin is a piece of metal money.
 
creditcard
credit card
کارت اعتباری
A credit card is a card that lets you buy things on credit -- you pay for the items later.
 
dime
dime
ده سنتی
A dime is a US coin worth ten cents.
 
dollar
dollar
دلار (معادل صد سنت)
A dollar is
 

 

raker
earn
در آمد داشتن، به دست آوردن
You can earn money by working.
 
 
money
money
پول
Money is used to buy things.
 
nickel
nickel
سکه ای در آمریکا به ارزش 5 سنت
A nickel is a U.S. coin worth five cents.
 
penny
penny
1)در آمریکا (عامیانه) معادل سنت2) یک صدم پوند (واحد پول بریتانیا)
A penny is a coin worth one cent.
 
piggybank
piggy bank
قلک
Children put money in piggy banks.
 
purse
purse
کیف دستی
A purse is a small bag in which some girls and women carry their money and other things.
 
quarter
quarter
سکه ای به ارزش 25 سنت
A quarter is a coin that is worth 25 cents. Four quarters make one dollar.
 
wallet
wallet
کیف پول
People carry money in a wallet.

Would you please break this bill?
ميشه اين اسكناس رو خرد كنيد

excuse me, do you have change for 5000 tomans?
ببخشید، پنج هزارتومان پول خرد دارید؟
 
excuse me, can you make change for 5000 tomans?
can you change this 5000-toman bill?
can I have change for 5000 tomans, please?
ببخشید، میشه لطفاً این پنج هزارتومنی رو خرد کنید؟
 
please give me change for this bill:
لطفاً اسکناسم را خرد کنید.

I want to exchange this paper money for change.


 

1         

ارز

Currency

2         

ارز ضعیف

Soft currency

3         

ارز قوی

Hard currency

4         

از تورم جلوگیری کردن, کاهش قیمت

Deflate

5         

استرداد وجه؛ پس دادن

پولی که در صورت برگرداندن جنس به خریدار پس داده میشود.

Refund

6         

اسکناس

Note (-s)

7         

اسکناس درشت

Big note

8         

اعانه یا کمک بابت ناتوانی

Disability allowance

9         

اعتبار

Credit

10     

اعتبار دادن – اعتبار نامه دادن

(به کسی که در حساب بانکی خود پول دارد)

To credit

11     

اعتبارنامه

Letter of credit

12     

اعلان – یادداشت

Notice

13     

امضاء شما با نمونه امضاءتان تطابق ندارد

Your signature doesn’t coincide with your specimen.

14     

امضاء کردن

To sign / To put signature

15     

او 100 دلار از حسابش بیرون کشید(برداشت کرد)

He took 100$ out of his bank.

16     

او از پدرش 10 دلار قرض کرد.

He borrowed 10$ from his father.

17     

او از حسابش 100 دلار بیرون کشید.

He withdraw 100$ from his bank.

18     

او چک را پر کرد.

She filed in the cheque.

19     

او سعی خواهد کرد بطور اقساط به من پرداخت کند. (پول مرا پس بدهد)

She will try to pay me back by installment.

20     

او مجبور شد مرا به عنوان ضامن معرفی کند.

She had to introduce me as a sponsor.

21     

اوراق بهادار، ارزش اسمی

Face value

22     

اولین شرط سپردن وثیقه زیاد است.

The first condition was putting a large of deposit.

23     

با کسی شریک شدن

To go into partnership with …

24     

باجه بانک

Window

25     

بازار آزاد

Free market

26     

بازار بورس (سهام)

Stock market

27     

بازار جهانی

Global market

28     

بازار رو به ترقی

Bull market

29     

بازار سیاه

Black market

30     

بازار مشترک

Common market

31     

بازار مشترک اروپا

European common market

32     

بازارچه خرید (آمریکایی)

Shopping mall

33     

بازاری که جنس ارزان می فروشد, سمساری

Flea market

34     

بازکردن / بستن حساب بانکی

To open / close an account

35     

بالا و پایین رفتن تساوی حقوق

Upwardly and downwardly mobile equity

36     

بانک محلی

Local bank

37     

بانک مرکزی

Central bank

38     

بانک های سراسر کشور یک کاهش چشمگیری را در گرفتن قرض گزارش می کنند

Banks across the country are reporting a sharp drop in borrowing.

39     

بخش خصوصی

Private sector

40     

بخش دولتی

Public sector

41     

بدهکار بودن – بدهی داشتن

(کسی که در حساب بانکی خود پولی ندارد)

 

To debit

42     

                       بدهکار, مدیون        

Debtor

43     

بدهی؛ قرض؛ دین

Debt

44     

برات، سفته، حواله

Draft

45     

برای حراج, مزایده

For auction

46     

برای فروش

For sale

47     

برای مزایده (مناقصه)

For bidding

48     

بسته های پول

Bundles of money

49     

بطور اقساط پرداخت کردن

To pay by installments

50     

بهره

Interest

51     

بیش از موجودی بانکی برداشت کردن

Overdraw

52     

پرداخت منظم کردن

To make a regular payment

53     

پرداختن قبض

Pay bill

54     

پس انداز کردن پول

To save

55     

پشت نویسی کردن چک

To endorse

56     

پول از حساب بانکی بیرون کشیدن

To withdraw (v)

To take out

57     

پول بادآورده

Easy money

58     

پول خارج شده از حساب بانکی

Withdraw (n)

59     

پول خرد

Small change

60     

پول در آوردن

To make money

61     

پول در بانک گذاشتن

پول به حساب بانکی ریختن

To deposit (v)

To put in

62     

پول سپرده

Deposit (n)

63     

پول فعال (در گردش)

پولی که مردم بدلیل نرخ تورم بالا مایل به نگهدارى آن نیستند و به کالا تبدیل میکنند

Hot money

64     

پول نقد

Hard cash

65     

تحریم کردن

To put under the ban / embargo

66     

تحریم, توقیف, قدغن

Ban / Embargo

67     

تخفیف

درصدی از قیمت کالا از جانب فروشنده به خریدار کاسته می شود.

Discount

68     

تخفیف دادن

To make a discount

69     

تساوی, برابری, انصاف

Equity

70     

تشریفات بانکی

Bank formalities

71     

تورم  اقتصادی

حالتی از وضعیت اقتصادی که قیمت ها و دستمزدها افزایش یابد.

(تورم عضلانی)

Inflation

(Inflammation)

72     

تورم از هم گسیخته, تورم شدید

Galloping inflation

73     

توزیع ثروت

Distribution of wealth

74     

ته چک, سوش

Counterfoil

75     

ثروت – دارایی

Wealth

76     

ثروتمند - غنی

Wealthy

77     

جنس جدید، چیز جدید، نوظهور

Novelty

78     

چانه زنی در معامله

(ارزان خریدن کالا)

Bargain

79     

چک

Cheque = Check

80     

چک برگشتی، چک بی محل

A dud cheque

81     

چک تضمینی

Certified cheque

82     

چک در گردش

Cheque in circulation

83     

چک را پر کردن

To fill in a cheque

84     

چک شما خط خورده است

Your cheque is crossed

85     

چک نوشتن

To write a cheque

86     

حساب جاری

حسابی که هر زمان بخواهیم می توانیم پول از آن برداشت کنیم

Current account

87     

حساب سپرده

پولی را که مدتی نزد بانک گذاشته و به آن بهره تعلق می گیرد.

Deposit account

 Saving account

 Notice account

88     

حساب شما خالی است

Your balance is nil.

89     

حق یا اعانه بیکاری

(کمک دریافتی در دوره بیکاری)

Unemployment benefit

90     

حقوق بازنشستگی

Pension

91     

حقوق گمرکی, دفتر گمرک

Customs

92     

خط زدن

To cross

93     

در بازاریابی

In the marketing

94     

در رابطه با حساب پس انداز و یا وام خرید خانه می باشد  (بانک مسکن)

Building society

95     

در فواصل منظم پرداخت کردن

To pay at regular intervals

96     

درآمد (پولی که بدست آورید)

Income

97     

دستگاه عابربانک

Cash dispenser

98     

دستور پرداخت دائمی

زمانی که مجبور به پرداخت منظم مثل اجاره بهای خانه باشیم می توان از بانک درخواست پرداخت منظم از حساب بانکی خود را کرد.

Standing order

99     

دسته چک

Cheque book

100 

دفترچه حساب پس انداز

Saving account book

101 

دوره پرداخت

Period of payment

102 

رسید, قبض

Receipt

103 

رونق داشتن، تند و تیز

To be brisk

104 

سابقه صورت حساب های خود را نگهدارید

Keep a record of your statements

105 

سال گذشته کمپانی ما سود خیلی زیادی کرد.

Last year, our company made a huge profit.

106 

سپرده ثابت

Fixed deposit

107 

سرمایه

Investment / Capital

108 

سرمایه گذار

Investor

109 

سرمایه گذاری عظیمی کردن

To make a big investment

110 

سرمایه گذاری کردن

To invest / to make investment

111 

سرمایه گذاری مشترک

Joint venture

112 

سفارش جنس دادن

To place an order

113 

سود

Profit

114 

سود سهام

سهم بستانکار که بین سهامداران تقسیم شود

Dividend (-s)

115 

سود کردن

To make a profit

116 

سودآورد

Profitable

117 

سهامداران

Shareholders / Stockholders

118 

سهامی که بوسیله دولت منتشر شود

Stocks

119 

سهم؛ سهام

Share (-s)

120 

               سیر نزولی، رکود اقتصادی                                                              

Downturn

121 

سیستمی که فروشندگان کالا و خدمات بطور مستقیم از حساب خریدار، پول کالا و خدمات خود را برداشت کنند.

Direct debit

122 

شرکت

Company / Concern / firm

123 

شرکت 528 دلار از حساب بانکی شما هر ماه برداشت خواهد کرد.

The company will debit your bank account with 528$ each month.

124 

شرکت به حساب بانکی شما هر ماه 528 دلار اضافه خواهد کرد.

The company will credit your bank account with 528$ each month.

125 

شرکتی با سرمایه بسیار زیاد

A big enterprise

126 

شعبه

Branch (-es)

127 

شمردن

To count

128 

شهر پررونق از نظر فعالیت اقتصادی

Boom town

129 

صراف

Money changer

130 

صرفه جویی کردن

To Economic

131 

صندوق دار بانک، تحویلدار

Teller

132 

صورتحساب بانکی

(در فواصل معین مثلا ماهیانه از بانک دریافت میشود و در آن وضعیت حساب را اعلام میکند)

Statement

133 

ضامن

Sponsor (-s)

134 

ضرر – پولی که خرج شده و برنگردد

Loss

135 

ضرر کردن

To make a loss

136 

ضرر هنگفت کردن

To make a big loss

137 

طول مدت اقساط

Period of installment

138 

عابربانک

Teller bank

139 

عوارض گمرکی

Customs duties

140 

فاکتور

Invoice

141 

فرستادن جنس، مجهز کردن

To furnish/  To send

142 

فروختن در حراج، حراج کردن

To sell in auction

143 

فروختن و آب کردن جنس

To dispose of

144 

فروشگاهی که جنس ارزان دارند

(بدون مالیات)

Free shop

145 

فوق العاده حقوق، مستمری، کمک هزینه

Allowance

146 

قبض آب

Water bill

147 

قبض برق

Electrical bill

148 

قبض تلفن

Phone bill

149 

قرض دادن (پولی که به کسی قرض دهید)

Lend

150 

قرض دهنده

Lender

151 

قرض گرفتن (پولی که از کسی قرض می گیرید)

Borrow

152 

قسط

Installment

153 

کارت اعتباری

Credit card

154 

کارت اعتباری با اعتبار بالا

Golden card

155 

کارت شناسایی, شناسنامه

Identity card (ID)

156 

کارت صادر کردن

 To Issue a card

157 

کارت عابربانک

Cash point card

158 

کارمزد بانکی

Commission

159 

کارمندان (اسم جمع) - ستاد

Staff

160 

کالاهای ضروری

Essential commodity

161 

کالای بی ارزش

Worthless object

162 

کالای خیلی با ارزش – بی قیمت

Priceless object

163 

کالای های مصرفی

Consumer goods

164 

کالایی که خیلی گران است.

Overpriced / Too expensive

165 

کاهش تورم, جلوگیری از تورم

کاهش قیمتها, رکود فعالیت ها

Deflation

166 

کاهش دادن, پایین آوردن

To make a reduction

167 

کساد بودن

To be dull / To be depression

168 

کسادی

Recession / Slump / Bust

169 

کسری صندوق، کسری بودجه

Deficit

170 

کسی که جنسی را به حداقل قیمت بخرد

(اصطلاحا بزخر)

Bargain hunter

171 

کمک مالی

Financial assistance

172 

گرو رهن

نوعی وام است که برای یک مدت زمانی، در خرید خانه استفاده می شود.

Mortgage

173 

گزاف

کالایی که قیمت آن بیشتر از قیمت واقعی باشد

Exorbitant

174 

لطفا چک خود را پشت نویسی کنید

Please endorse your cheque.

175 

مالیات بر ارث

Inheritance tax

176 

مالیات بر درآمد

مالیاتی که بر دستمزدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه تعلق گیرد.

Income tax

177 

مالیات بر کالا / مالیات غیرمستقیم

مالیاتی که بر کالاهای خاص تولید شده در کشور تعلق گیرد. مثل سیگار، الکل

Excise duties

178 

مالیات مخصوص شرکتها و اصناف

Corporation tax

179 

مدیر عامل

Managing director

180 

مرکز خرید

Shopping center

181 

مسرف – ولخرج

Extravagant

182 

مطابقت داشتن، همزمان بودن

To coincide

183 

مقتصد، صرفه جو

Frugal / Economical

184 

مقروض، قرض گیرنده, وام گیرنده

Borrower

185 

من بابت تعویض اتومبیلم خیلی ضرر کردم.

I made a lot of loss for changing my car.

186 

من حساب جاری را به حساب سپرده ترجیح می دهم

I prefer a current account to a deposit account.

187 

من درباره موجودی حسابم سئوال کردم.

I asked for my balance.

188 

من دستگاه ویدئو خود را به آسانی فروختم.

I disposed of my video set easily.

189 

من می خواهم 1000 دلار به حسابم واریز کنم.

I would like to deposit (put in) 1000$.

190 

من می خواهم از حسابم 1000 دلار بیرون بکشم.

I would like to withdraw (take out) 1000$.

191 

من می خواهم حسابی در بانک شما بازکنم

I would like to open an account with your bank.

192 

منطقه تجاری

Business park

193 

موجودی حساب

Balance

194 

مهر زدن

To stamp / To seal

195 

نابرابری

 Negative equity

196 

نرخ بهره بانکی

Rate of interest

197 

نرخ تعویض ارز

Rate of exchange

198 

نزول خوار, وام دهنده

Money lender

199 

نقد

Cash

200 

نگهداشتن سابقه ای از (هزینه ها, موجودی و ..

To keep a record of …

201 

وام

پولی که به شما جهت خرید چیزی قرض داده شود.

Loan

202 

وام بدون بهره

Interest free loan

203 

وام موقت

Bridging loan

204 

وثیقه زیاد

A large of deposit

205 

ورشکست شدن

To be bankrupt / To go bankrupt

(you are bankrupt)

206 

ورشکست شدن یا پول نداشتن

(اصطلاحی غیررسمی)

To be broke

(I am broke)

207 

وضعیت مالی

Financial situation

208 

هزینه (پولی که خرج میکنید)

Expenditure

209 

هزینه های بانکی

Bank charges

210 

هیئت مدیره

Board of directors

211 

هیچ چاره ای نداشتم به جز اینکه داروی خودم را از بازار سیاه بخرم.

I had to choice other than to get my medicine from the black market.