بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فعلهای عبارتی/چند بخشی با Get
.
در این پست چند فعلهای عبارتی/چند بخشی با Get رو بیان میكنیم
.
دقت داشته باشید كه در هر مورد ابتدا
فعل عبارتی
معنی فارسی
مثال
بیان شده است.
─────  ────────
To get about (or around)
در مورد چیزی فعال بودن
Tom really gets around, doesn't he?
I GET ABOUT a lot with my job- last years I visited eleven countries.
─────  ────────
To get ahead
موفق بودن
It's very difficult to get ahead nowadays.
─────  ────────
To get away
فرار كردن/ گریختن
The thief got away from the police.
─────  ────────
To get back
پس گرفتن/ بازیابی
I got my books back from Tom.
─────  ────────
To get by
دوام آوردن از لحاظ مالی
Sally gets by on just $1,000 a month.
─────  ────────
To get in
سوار شدن به قطار و تاكسی و غیره
Come on, get in! Let's go.
─────  ────────
To get into
قبول شدن در چیزی
He got into the university of his choice.
─────  ────────
پیاده شدن از قطار و تاكسی و غیره
Jerry got off at 52nd Street.
─────  ────────
To get on with
با كسی رابطی خوبی داشتن
I really get on well with Janet.
─────  ────────
To get out
ترك كردن
I got out of class at 3.30.
─────  ────────
To get over
فایق آمدن به بیماری و یا رخداد بد
He got over his operation very quickly.
─────  ────────
To get through
موفقیت در آزمون و تست و غیره
That was a difficult test to get through, wasn't it?
─────  ────────
To get up
از تختخواب برخواستن
I got up at 7 this morning.
─────  ────────
get along with
كنار آمدن و سازش داشتن با كسی
مثال:
How on earth could they get along with each other