بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغات در مورد احساسات منفي در انگلیسی
.
angry
خشمگین
.
annoyed
اذیت
.
aggressive
مهاجم
.
agonized
رنجدیده
.
arrogant
متکبر
.
awful
ترس
.
bad
بد
.
bored
سفته
.
confused
مغشوش
.
crazy
دیوانه
.
disappointed
ناامید
.
disbelieving
کافر
.
disgusted
منزجر
.
enraged
غضبناک
.
exhausted
خسته
.
frightened
سراسیمه
.
frustrated
نا امید
.
grieving
عزادار
.
guilty
گناهکار
.
helpless
درمانده
.
horrified
وحشت
.
hangover
خماری
.
hurt
صدمه
.
hysterical
هیستریک
.
indifferent
بی اثر
.
idiotic
ابلهانه
.
to be jealous of sb
حسادت نمودن به فردي
.
lonely
تنها
.
lovesick
دلباخته
.
mad
دیوانه
.
mischievous
موذی
.
miserable
تیره روز
.
nasty
تند و زننده
.
nervous
عصبی
.
puzzled
خیره
.
sad
غمگین
.
shocked
شوکه
.
sheepish
ترسو
.
silly
احمقانه
.
smug
از خود راضی
.
sorry
متاسف
.
strange
عجیب
.
suspicious
مشکوک
.
stupid
احمق
.
terrible
وحشتناک
.
upset
ناراحت