بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغات مربوط به(دور از جون شما) بيماري و پزشکي همراه با معني شون

illnessبيماري

headache سردرد

backache پشت درد

amnesiaبيماري فراموشي

anemiaکم خوني

bloodshed خونريزي

brain sicknessنقص عقل

bladder stone سنگ مثانه

cancer سرطان

tooth ache دندان درد

chicken pox آبله مرغان

sore thoat گلو درد

constipate يبوست

depressionافسردگي

ear ache گوش درد

eye soreچشم درد

fluآنفلو آنزا

fever تب

heart ache قلب درد

heat stroke گرما زدگي

hypertension فشار خون

hysteria تشنج عصبي

infectionعفونت

leprosy جذام

madnessجنون

plagueطاعون

measlesسرخک

pearl white آب مرواريد

vomiting تهوع