انگلیسی مثل آب خوردن

املای انگلیسی واژه هایی که به هم شبیه هستند اکثراً با هم اشتباه میشوند


بیابان desert     دسر dessert
به جز except   پذیرفتن accept
مردن die     رنگ کردن dye
تاثیر گذاشتن affect   اثر effect
اجازه گرفته allowed   با صدای بلند aloud
محراب altar   تغییر کردن، دادن alter
برهنه bare   تحمل کردن bear
نامطبوع coarse   دوره   course
کشمش   currant   کنونی   current
شورا   council   مشورت   counsel
دوگانه   dual   جنگ تن به تن duel
خودنمایی   flaunt   تمسخر flout
رسماً   formally   قبلاً   formerly
آرام   quiet   کاملاً   quite
سبک   lightening   روشن شدن   lightning
شل   loose   از دست دادن lose
بادبان   sail   فروش   sale
دوختن sew   بذرپاشی   sow
درد   pain   جام   pane
آرامش   peace   تکه   piece
شخصی   personal   کارکنان   personnel
ساکن   stationary   نوشت افزار   stationery
کمر   waist   تلف کردن   waste
هوا   weather   آیا   whether